Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
W.Reg. Court Fees Act Abbreviation for: Wet Registratierechten
WA jongeren supported employment Een WA jongere is iemand die van jongs af aan (voor hun 18e jaar) een arbeidsbeperking heeft en niet volledig in hun levensonderhoud kan voorzien. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Daarvoor is de wet WA jong gemaakt, zodat WA jongeren ook kunnen werken.
waardering measured Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the long-term liabilities are recognised as an expense at initial recognition.
waarderingsgrondslagen accounting policies de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen = accounting policies applied in these financial statements
waarschijnlijkheid probability
waarvan akte WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Translation: WHEREOF DEED, executed in a single copy in Rotterdam on the date first mentioned in the head of this deed.
waarvan hij weet of kan vermoeden dat which he knows or ought to know
WAB Dutch Balanced Labour Market Act Wet Arbeidsmarkt in balans, WAB
wanprestatie defective performance
WAO Wet arbeidsongeschiktheid - Disability Act
weergegeven set out
werf work site
werfmelding notice regarding start of work Een aannemer gebruikt het woord ‘werfmelding’ om één of meerdere bouwplaatsen aan te geven op het Belgisch grondgebied. De ‘werfmelding’ wordt ook wel eens ‘aangifte van werken’ genoemd. Alle werken in onroerende staat moeten gemeld worden bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid).
werken works Physical works.
Werkloosheidswet Dutch Unemployment Insurance Act Abbreviated form: WW
werknemer worker; employee
werktijdverkorting short-time working Abbreviation: WTV Your employer can ask you to stay at home or take unpaid leave if there’s not enough work for you. A lay-off is if you’re off work for at least 1 working day. Short-time working is when your hours are cut. Werktijdverkorting (WTV) betekent dat een aantal mensen binnen het bedrijf minder uren gaat werken.
Werkwijzer Poortwachter guidance on re-integration De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.
wet law; Act Use 'law' (lower case) When talking generally about an area of law, e.g. employment law, education law. Use 'Act' (upper case) when citing a particular piece of legislation.
Wet op de rechterlijke organisatie Judiciary (Organisation) Act
Wet op het financieel toezicht Dutch Act on Financial Supervision
Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) Natural Persons Debt Restructuring Act 'Schuldsanering' relates to natural persons, 'onder curatelestelling' (go into administration) is for companies.
Wet Verbetering Poortwachter Gatekeeper Improvement Act
Wet verbetering poortwachter Eligibility for Permanent Invalidity Benefit (Restrictions) Act
wet- en regelgeving legislation Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. Regelgeving is bedoeld om: de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een specifieke bedrijfstak of samenlevingsaspect. The term 'legislation' can be used to cover both 'statutory legislation' )wetgeving) and 'delegated legislation' (regelgeving).
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Code of Civil Procedure Abbreviation: Rv.
Wetboek van Koophandel Commercial Code
Wetboek van Strafrecht Criminal Code
Wetboek van Strafvordering Code of Criminal Procedure
wetingang legislative provision
wetsartikel article
wettelijke rente statutory interest
wettig erfgenaam heir-at-law
Wezenpensioen Orphans' Pension
WGA Hiaat verzekering partial disability benefits shortfall insurance; income protection insurance Wat is verzekerd? Is een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk en ook voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Een WGA Hiaat verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 58.311 (1 januari 2021). Een werknemer loopt hierdoor een minder groot financieel risico.
wil: bij uiterste wil … nalatenschap beschikken disposed of his estate in a will
wilsgebrek defect of consent
winnaar winner; successful tenderer
winst-en-verliesrekening income statement
winstreserve retained profits/retained profit De winstreserve is het deel van het resultaat dat in de onderneming blijft na afdracht van vennootschapsbelasting en uitkering van dividend. Retained profits, or retained earnings are profits that a firm has earned to date (after deducting dividends or other distributions paid out to investors) and are retained in the company's accounts.
Wmo beschikking letter indicating requirement for social care support under the Act on Social Care Support Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Een Wmo-beschikking wordt altijd afgegeven voor bepaalde tijd. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.
woonplaats kiezen to elect as the address for the service of documents Do not use ‘domicile’ as this refers to tax residency. The term ‘woonplaats kiezen’ refers to a party choosing the office of their legal representative as the place where documents can be legally served.
WTV permission for short-time working Abbreviation for: Vergunning voor werktijdverkorting
Wvg-beschikking letter indicating requirement for social care support under the Municipalities (Preferential Rights) Act De Wet voorkeursrecht gemeenten (vaak afgekort tot Wvg) is een Nederlandse wet die grondeigenaars verplicht bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd. De wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) is bedoeld om gemeenten een betere uitgangspositie te geven op de grondmarkt.
WW-uitkering statutory unemployment benefit WW = Wet Werkoosheidswet

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.