Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
Wet verbetering poortwachter Eligibility for Permanent Invalidity Benefit (Restrictions) Act
WA jongeren supported employment

Een WA jongere is iemand die van jongs af aan (voor hun 18e jaar) een arbeidsbeperking heeft en niet volledig in hun levensonderhoud kan voorzien. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Daarvoor is de wet WA jong gemaakt, zodat WA jongeren ook kunnen werken.

waarvan akte WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Translation: WHEREOF DEED, executed in a single copy in Rotterdam on the date first mentioned in the head of this deed.

waarschijnlijkheid probability
WAB Dutch Balanced Labour Market Act

Wet Arbeidsmarkt in balans, WAB

wanprestatie defective performance
WAO Wet arbeidsongeschiktheid - Disability Act
weergegeven set out
werf work site
werken works

Physical works.

werknemer worker; employee
werktijdverkorting short-time working

Abbreviation: WTV
Your employer can ask you to stay at home or take unpaid leave if there’s not enough work for you. A lay-off is if you’re off work for at least 1 working day. Short-time working is when your hours are cut.
Werktijdverkorting (WTV) betekent dat een aantal mensen binnen het bedrijf minder uren gaat werken.

Werkwijzer Poortwachter guidance on re-integration

De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

wet law; Act

Use ‘law’ (lower case) When talking generally about an area of law, e.g. employment law, education law. Use ‘Act’ (upper case) when citing a particular piece of legislation.

Wet Verbetering Poortwachter Gatekeeper Improvement Act
Wet op de rechterlijke organisatie Judiciary (Organisation) Act
Wet op het financieel toezicht Dutch Act on Financial Supervision
Werkloosheidswet Dutch Unemployment Insurance Act

Abbreviated form: WW

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Code of Civil Procedure

Abbreviation: Rv.

Wetboek van Strafrecht Criminal Code
Wetboek van Strafvordering Code of Criminal Procedure
wetingang legislative provision
wetsartikel article
wettelijke rente statutory interest
Wezenpensioen Orphans' Pension
Wetboek van Koophandel Commercial Code
wilsgebrek defect of consent
winnaar winner; successful tenderer
Wmo beschikking letter indicating requirement for social care support under the Act on Social Care Support

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015). Een Wmo-beschikking wordt altijd afgegeven voor bepaalde tijd. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

woonplaats kiezen to elect as the address for the service of documents

Do not use ‘domicile’ as this refers to tax residency. The term ‘woonplaats kiezen’ refers to a party choosing the office of their legal representative as the place where documents can be legally served.

WTV permission for short-time working

Abbreviation for: Vergunning voor werktijdverkorting

Wvg-beschikking letter indicating requirement for social care support under the Municipalities (Preferential Rights) Act

De Wet voorkeursrecht gemeenten (vaak afgekort tot Wvg) is een Nederlandse wet die grondeigenaars verplicht bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd. De wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) is bedoeld om gemeenten een betere uitgangspositie te geven op de grondmarkt.

WW-uitkering statutory unemployment benefit

WW = Wet Werkoosheidswet

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.