Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
c.c.c. goods in care, custody, control
c.s. Parties Example: XYZ c.s. = XYZ Parties (Typically refers to several defendants/respondents/claimants who are grouped together under the term 'Parties'.)
CAI Cash in Advance (CAI)
cassatie appeal on points of law
cassatieberoep appeal on points of law
cassatieberoep Supreme Court appeal
cassatiedagvaarding cassation summons
cassatiemiddelen cassation grounds
cassatierechtspraak jurisprudence in appeal on points of law
cassatierekest notice of appeal to the Supreme Court
cassatieschriftuur statement of grounds of appeal
CCC Goods in Care, Custody, Control In an insurance context.
cognossement bill of lading A bill of lading is a document issued by a carrier to acknowledge receipt of cargo for shipment.
College van Beroep voor het Bedrijfsleven administrative court of last instance in matters of trade and industry
combinatie consortium In the context of a Procurement Procedure.
commanditaire participaties partnership units
commissaris supervisory director
commissaris supervisory board member De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
communautaire verplichtingen community obligations
comparant the person appearing
comparitie van partijen hearing
compensatie parties are ordered to bear their own costs
compensatie-uren time credits accumulated Compensatie-uren zijn uren die u spaart door structureel meer te werken dan het aantal uren dat in uw aanstellingsbesluit staat. Deze ‘te veel gewerkte’ uren kunt u op een later moment opnemen als vrije tijd. Let op! Het gaat hier niet om de uren die u heeft opgebouwd ter compensatie van overwerk. Daarvoor gelden andere regels.
competentieregels rules of jurisdiction
concluderen to submit As in to submit court documents.
concluderen request XYZ heeft in incidenteel appel geconcludeerd tot afwijzing ... In its cross-appeal, XYZ has requested the court to quash ...
conclusie submission
conclusie advisory opinion
conclusie relief sought It looks like conclusion and often, it can be translated as ‘conclusion’, but in many other instances a bit more thought is involved.
conclusie Advocaat-Generaal advocate general’s opinion
conclusie van antwoord statement of defence The document submitted by the defendant in proceedings in response to a 'dagvaarding'.
conclusie van antwoord tevens voorwaardelijke eis in reconventie statement of defence in the main action and also provisional counterclaim
conclusie van dupliek rejoinder brief; rejoinder
conclusie van eis statement of claim; claim in the writ of summons
conclusie van repliek reply brief; reply
conclusive van antwoord in incident statement of reply in the procedural matter
concordaat reorganization plan Dit is een overeenkomst door de handelaar en zijn schuldeisers afgesloten en door de rechtbank bekrachtigd, waarbij de modaliteiten van de betaling der schulden van de handelaar bepaald worden.
contractuele beperking contractual limit In an insurance context.
coöperatie met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid cooperative with no liability Het bestuur van een coöperatie wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De coöperatie is in zijn geheel aansprakelijk. Zijn er schulden? Dan zijn alle leden van de coöperatie voor een gelijk deel aansprakelijk. U kunt de aansprakelijkheid uitsluiten door een coöperatie met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid op te richten. First mention: incorporated in the Netherlands as a cooperative with no liability for its members (no-liability cooperative) Later mentions: no-liability cooperative
correctionele rechtbank criminal court
crediteurenafdeling accounts payable
curatele deputyship for property & financial affairs and personal welfare The term curatele designates a legal measure to care for the all the affairs of a person deemed not able to look after their own affairs. It extends further than bewind (property & financial affairs only) and mentorschap (personal welfare only).
curatele, onder curatele gesteld placed under deputyship ondercuratelestelling Het benoemen van een curator voor een meerderjarig persoon die zijn financiële zaken door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer goed zelf kan regelen. Appears to relate to natural people (not companies), but some texts indicate it refers to companies.
curatelestelling: onder curatelestelling the appointment of a deputy for financial and personal affairs The Dutch system has three types of deputyship to manage the affairs of people who have lost capacity. 1) 'bewind' covers the management of financial decisions 2) 'mentorschap' covers the management of personal decisions 3) 'curatele' is the most stringent of the deputyships and covers the management of financial decisions AND personal decisions
curator property & financial affairs and personal welfare deputy Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staat. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). In the UK, there ar2 2 types of deputy - property and financial affairs deputy and personal welfare deputy. The Dutch term 'curator' covers both of the deputyships under UK law.
curator financial affairs deputy False friend: Often translated as ‘curator’, but ‘curator’ in English means somebody who puts together artistic endeavours for public presentation (someone curates an exhibition). In Dutch, ‘curator’ is a legal term meaning someone who acts on behalf of someone else who lacks mental capacity. Court-appointed financial deputy. Deputy for financial affairs.
curator deputy for financial affairs & personal welfare
curator liquidator In bankruptcy proceedings, see: Council regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings
curator in faillissement insolvency administrator; administrator
cva statement of defence Abbreviation cva - conclusie van antwoord

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.