Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
CAI Cash in advance (CAI)
cassatiedagvaarding cassation summons
cassatieberoep appeal on points of law
cassatiemiddelen cassation grounds
cassatie appeal on points of law
cassatierechtspraak jurisprudence in appeal on points of law
cassatieschriftuur statement of grounds of appeal
CCC Goods in Care, Custody, Control

In an insurance context.

c.c.c. goods in care, custody, control
College van Beroep voor het Bedrijfsleven administrative court of last instance in matters of trade and industry
commissaris supervisory director
commissaris supervisory board member

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

communautaire verplichtingen community obligations
comparant the person appearing
comparitie van partijen hearing
compensatie parties are ordered to bear their own costs
compensatie-uren time credits accumulated

Compensatie-uren zijn uren die u spaart door structureel meer te werken dan het aantal uren dat in uw aanstellingsbesluit staat. Deze ‘te veel gewerkte’ uren kunt u op een later moment opnemen als vrije tijd. Let op! Het gaat hier niet om de uren die u heeft opgebouwd ter compensatie van overwerk. Daarvoor gelden andere regels.

concluderen to submit

As in to submit court documents.

concluderen request

XYZ heeft in incidenteel appel geconcludeerd tot afwijzing …
In its cross-appeal, XYZ has requested the court to quash …

conclusie submission
conclusie advisory opinion
conclusie Advocaat-Generaal advocate general’s opinion
conclusie van antwoord statement of defence

The document submitted by the defendant in proceedings in response to a ‘dagvaarding’.

conclusive van antwoord in incident statement of reply in the procedural matter
conclusie van antwoord tevens voorwaardelijke eis in reconventie statement of defence in the main action and also provisional counterclaim
conclusie van dupliek rejoinder brief; rejoinder
conclusie van eis statement of claim; claim in the writ of summons
conclusie van repliek reply brief; reply

reply brief (1,250,000 results); statement of reply (99 results)

conservatoir beslag prejudgment attachment; predjudgment seizer; attachment before judgment; seizure before judgment

Bij beslag wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is in de praktijk beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.

contractuele beperking contractual limit

In an insurance context.

correctionele rechtbank criminal court
crediteurenafdeling accounts payable
curatele deputyship for property & financial affairs and personal welfare

The term curatele designates a legal measure to care for the all the affairs of a person deemed not able to look after their own affairs. It extends further than bewind (property & financial affairs only) and mentorschap (personal welfare only).

curator in faillissement insolvency administrator; administrator

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.