Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
facultatieve varianten optional variants
faillissement insolvency
faillissement insolvency proceeding Be careful not to use 'banktruptcy' as this relates to private individuals, not companies (although the term is often used interchangeably).
Faillissementswet Bankruptcy Act
faktuur bill; invoice
feit waardoor de schade is veroorzaakt damage-causing event
feitelijk gevestigd principal place of business
feitelijke instanties instances of fact; lower courts
feiten facts When used in the context of evidence, a 'fact' is a 'fact in issue' and not necessarily a 'proven fact' (bewezenverklaarde).
feitenrechter the court below
financieel-economische draagkracht economic and financial standing
financiële leaseverplichtingen finance leases
fonds voor gemene rekening mutual fund Een fonds voor gemene rekening kan “open” of “besloten” zijn. Bij een open fonds kunnen de participaties verkocht worden aan andere participanten of aan het fonds zelf zonder toestemming van de andere participanten. Bij een besloten fonds (closed-end mutual fund) is er toestemming nodig van de andere participanten.
forfait fixed price; all-in price In de bouwsector worden dikwijls overeenkomsten gesloten tegen forfaitaire prijs.
formeel recht procedural law
formulier van tenuitvoerlegging enforcement wording Formulier van tenuitvoerlegging (= uitvoerbare formule) De formule die aangebracht wordt op de notariële akte en de gerechtelijke beslissing en die het mogelijk maakt over te gaan tot de gedwongen uitvoering ervan. De formule begint als volgt: “Wij, Filip, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, doen te weten …”. Op het einde van de notariële akte en de gerechtelijke beslissing staat de volgende tekst: “Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurswaarders dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte ten uitvoer zullen leggen; Dat Onze procureurs-generaal en Onze procureurs des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg daaraan de hand zullen houden en dat alle bevelhebbers en officieren van de openbare macht daartoe de sterke hand zullen bieden wanneer dit wettelijk van hen gevorderd wordt; Ten blijke waarvan dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte is ondertekend en gezegeld met het zegel van het hof, de rechtbank of de notaris."
franco levering Carriage Paid To
fusies en overnames mergers and acquisitions

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.