Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
aanbestedende overheid contracting authority
aanbod range; offering; availability; choice; number of models; product offering
aannemer contractor
aannemingsovereenkomst building contract
aanslag tax bill
aanvullend pensioen top-up pension

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.

Accijns Goederen Plaats excise warehouse

Abbreviated to: AGP

acteren take note of

In formeel taalgebruik in België wordt acteren soms gebruikt in de betekenis van ‘nota nemen van, (officieel) akte nemen van’.

afgezonderd particulier vermogen segregated private capital
afwikkelingsbewindvoerder estate administrator

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.