Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
a.o. occupational accident Abbreviation for: arbeidsongeval
a.v.b. business liability insurance; corporate business insurance Abbreviation for: aaansprakelijkheid verzekering bedrijf
aanbestedende overheid contracting authority
aanbesteder contracting authority
aanbestedingsprocedure procurement Procedure
aanbod bid; offer In procurement proceedings, the words 'bid' and 'offer' both occur as synonyms.
aanbod range; offering; availability; choice; number of models; product offering
aandeelhouder shareholder
aandeelhouder-rechtspersoon legal entity shareholder legal entity holding shares (54 Google results) legal entity shareholder (4080 Google results) shareholder legal person (63 Google results)
aanduiding naamgebruik chosen surname Name by which to be addressed. You are registered in the Personal Records Database (BRP) under the name given to you at birth. Sometimes your civil status will change. For example, when you get married or divorced or you enter a registered partnership. You can then choose how you would like to be addressed by indicating your surname or a combination of surnames. Organisations which get their information from the BRP will then address you with the name you have chosen.
aangevoerde klachten complaints raised on appeal
aangezien given
aanhangig pending
aanhef (van een wetsartikel) introductory phrase (of a legal provision)
aankondiging contract notice
aanmaning reminder
aanmelding request to participate EU Procurement
aannemelijk make a reasonable case
aannemer contractor
aannemer contractor
aanneming contracted project; subcontracted order; contracted orders
aannemingsovereenkomst building contract
aanslag tax bill
aansprakelijkheid verzekering bedrijf business liability insurance; corporate business insurance Abbreviation: a.v.b.
aantoonbaar verifiiable
aanvangen commence Prefer 'commence' rather than ‘start’ in legal texts.
aanvullen enter the details
aanvullend pensioen top-up pension Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.
aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop Additional conditions for supply contracts in the form of purchases
aanvulling en toelichting additional clarifications
aanwijzing designation
accijns goederen plaats excise warehouse Abbreviated to: AGP
acteren take note of In formeel taalgebruik in België wordt acteren soms gebruikt in de betekenis van 'nota nemen van, (officieel) akte nemen van'.
actieve belastinglatentie deferred tax assets Een actieve belastinglatentie is een bedrag dat in de toekomst van de Belasting kan worden gevorderd.
actieve belastingslatenties deferred tax assets
administratie records; record-keeping system False friend: looks like ‘administration’ and is often translated as such. The only time I’ve ever heard of ‘administration’ i.e. the administration in Washington. The underlying idea behind ‘administratie’ is a place where the paperwork is done – either a figurative place or a literal place. Therefore, in a primary school, the ‘administratie’ would the ‘the office’. In a company, the ‘administratie’ might be the ‘accounts department’ or just ‘accounts’. Or it might refer to the software program used to enter invoice information, in which case you could use ‘accounting system’.
ADV-dagen WTR days Working time reduction days - Voor adv-dagen werkt een werknemer méér dan zijn afgesproken arbeidsduur. Hij krijgt hiervoor een aantal extra vrije dagen terug. Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Dit zijn extra gewerkte uren die een werknemer op een ander moment als verlof op kan nemen. Hierdoor wordt het aantal dagen dat een werknemer in één jaar werkt verkort.
adviesrecht consultation right Especially in regard to a Works Council.
advocaat representing lawyer die in deze zaak tot advocaat wordt gesteld, met het recht van vervanging,- who in this case is designated as the representing lawyer, with the right of substitution
advocaat attorney at law
advocatuur private practice Private practice as opposed to working as a lawyer for the State.
afbouw first fix De afbouw van een gebouw vindt plaats na de ruwbouwfase, met name als het gebouw wind- en waterdicht is. Tijdens de afbouwfase wordt het gebouw afgewerkt en kunnen systeemplafonds, scheidingswanden, inbouwverlichting, brandwerende bekleding, vloerbedekking, kantoorinrichting etc. worden aangebracht. First fix comprises all the work needed to take a building from foundation to putting plaster on the internal walls. This includes constructing walls, floors and ceilings, and inserting cables for electrical supply and pipes for water supply.
afdeling division The afdeling is the category into which a court fall, e.g. criminal division, civil division, etc. For example, Afdeling: Civiel recht, translated as Civil law division.
afdeling civiel recht civil law division
afdeling privaatrecht Private-law Division
afgewaardeerde vorderingen written-down claims
afgezonderd particulier vermogen segregated private capital
aflossingswaarde redemption price Het bedrag dat met betrekking tot beleggingen in vastrentende waarden op vervaldatum moet worden terugbetaald.
afrekening invoice
afschrift official copy 'Afschrift' is not just a paper copy, but an official copy.
afspiegeling maintenance of the age ratios Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat je als werkgever je personeelsbestand bij bedrijfseconomisch ontslag zodanig laat inkrimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.
afstammeling descendant
afstammeling (wills) descendant
afstammelingen descendants
afstand: doen over en weer afstand van alle rechten mutually waive
afwijken, het variance A variance is a request to deviate from a zoning plan.
afwikkelingsbewindvoerder estate administrator
afzender consignor The consignor (shipper) sends the goods to a freight carrier for shipping it to the consignee.
agio share premium The ammount by which the amount received by a company for a stock issue exceeds its face value.
AGP excise warehouse accijns goederen plaats
AGP-houder excise warehouse operator
akkoord acceptance verklaart werknemer kennis genomen te hebben van de inhoud van de arbeidsovereenkomst en daarmee akkoord te gaan - the employee declares to have taken note of and accepted the content set out in the employment contract
akte deed; public instrument
akte instrument Prefer 'instrument' to 'deed'.
akte eisvermeerdering motion for increase of claim
akte houdende afstand van instantie notice of proposed discontinuance of proceedings
akte houdende eisvermeerdering tevens akte overlegging producties tevens akte overlegging nadere producties motion on increase of the claim and the document containing exhibits and the document containing further exhibits
akte houdende vermeerdering en wijziging eis document containing increase and change of claim; motion on the increase and change of claim
akte houdende wijziging eis, tevens houdende aanvullende producties document containing change of claim, and also containing supplementary exhibits
akte overlegging producties document containing exhibits
akte uitlating statement of comments Een akte uitlating is een nadere uitleg over de stukken van de wederpartij in een gerechtelijke procedure na de comparitie of na repliek, dupliek of getuigenverhoor e.d.
akte van bewaargeving deed of deposit of will Van Den End gives this as either 'instrument of deposit' or 'deed of deposit'. The term 'instrument of deposit' is largely used in a financial field, as in a Negotiable Instrument of Deposit. The full title is "akte van bewaargeving van een onderhandse akte bevattend een uiterste wil".
akte van doorhaling cancellation of mortgage entry Mortgage: cancellation of entries for lenders (DS1) EnglishCymraeg Form DS1: cancel entries relating to a registered charge (mortgage).
akte van levering deed of transfer of ownership
akte wijziging van eis motion for change of claim
akte: waarvan akte in witness whereof 'In witness whereof' is a good all-round translation, and better than 'Whereof deed', because not all documents on which 'waarvan akte' appears are deeds. For example, 'waarvan akte' appears on wills, which are not deeds.
algemene maatregel van bestuur general administrative regulation
Algemene Wet Bestuursrecht Basic Administrative Law
alle passiva van de Vennootschap voor hun/zijn rekening te nemen assume all liabilities of the Partnership
ambtshalve of its own initiative
Andere rentebaten en soorteglijke opbrengsten Other interest income and similar income
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten other interest income and similar income
annuïtair aflossen pay in instalments (lease) Wat is annuïtair aflossen? Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand een vast bedrag aan aflossing en hypotheekrente aan de bank. Dit bedrag noem je ook wel annuïteit en blijft gelijk gedurende de hele looptijd van je hypotheek - bijvoorbeeld dertig jaar. Het bedrag dat je binnen die annuïteit betaalt aan de aflossing, wordt steeds iets hoger en de rente die je betaalt, wordt steeds iets minder.
AO occupational accident Abbreviation for: arbeidsongeval
AOV occupational disability insurance Abbreviation for: arbeidsongeschiktheidsverzekering
AOW National Old Age Pensions Act
appartementsrecht apartment right
appel appeal
appeldagvaarding notice of appeal
appellant appellant An appellant is a person who applies to a higher court for a reversal of the decision of a lower court. De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd.
arbeidshof labour court
arbeidskracht worker
arbeidsongeschiktheid incapacity for work Strictly speaking, not 'disability' as in English law, 'disability' is a defined term meaning long-term inability to carry out day-to-day activities, whereas 'arbeidsongeschiktheid' covers temporary illnesses, e.g. having the flu, due to which the employee is unable to go to work. In the UK, used to have Incapacity Benefit.
arbeidsongeval occupational accident Abbreviation: AO
arbeidsrechtbank labour tribunal
arbeidsverhouding employment relationship
arbiter arbitrator
arbitraal college arbitral tribunal
arbitraal vonnis arbitral award
arbitrage arbitration
arbitrageprocedure arbitral proceedings
arbitrageprocedure aanhangig maken institute (to) arbitral proceedings
arbitrale procesrecht arbitral procedural law
arbitreerbaar amenable to arbitration; capability of settlement by arbitration New York Convention: 'capable of settlement by arbitration'
argumentatie arguments
arrest judgment; judgment on appeal Een arrest is een rechterlijke uitspraak van een hoger rechtscollege op het niveau van het rechtsgebied (Hoven van Beroep en Arbeidshoven), de provincie (Hoven van Assisen), op het niveau van de federale overheid (Hof van Cassatie, Raad van State, Arbitragehof) of op international niveau (bv. Hof van de rechten van de mens). 'arrest van' - sometimes can be translated as 'judgment handed down' See 'judiciary.uk/judgments/
arrondissement judicial district The Netherlands is divided into eleven judicial districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.
arrondissementsparket office of the public prosecutor of a judicial district The Netherlands is divided into eleven judicial districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.
arrondissementsrechtbank district court; court of first instance The Netherlands is divided into eleven districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.
artikel Article/article Use a capital 'A' when referring to an Act; lower case 'a' when referring to a contractual clause.
assurantiepremie onroerende zaak buildings insurance premium
audiëntieblad note by court clerk of court hearing Verslag van een burgerlijke terechtzitting, proces-verbaal door de griffier opgemaakt.
avocat a la cour avocat a la cour

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.