Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
advocatuur private practice

Private practice as opposed to working as a lawyer for the State.

aanmelding request to Participate

EU Procurement

aanbestedingsprocedure procurement Procedure
afzien van de naleving waiver of compliance with

Example:
Dutch: indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen;
English: if all the other shareholders have given notice that they waive compliance with those provisions;

aandeelhouder-rechtspersoon legal entity shareholder

legal entity holding shares (54 Google results)
legal entity shareholder (4080 Google results)
shareholder legal person (63 Google results)

administratie records; record-keeping system

False friend: looks like ‘administration’ and is often translated as such. The only time I’ve ever heard of ‘administration’ i.e. the administration in Washington.
The underlying idea behind ‘administratie’ is a place where the paperwork is done – either a figurative place or a literal place. Therefore, in a primary school, the ‘administratie’ would the ‘the office’. In a company, the ‘administratie’ might be the ‘accounts department’ or just ‘accounts’. Or it might refer to the software program used to enter invoice information, in which case you could use ‘accounting system’.

afzender consignor

The consignor (shipper) sends the goods to a freight carrier for shipping it to the consignee.

arbitreerbaar amenable to arbitration; capability of settlement by arbitration

New York Convention: ‘capable of settlement by arbitration’

AGP-houder excise warehouse operator
Accijns Goederen Plaats excise warehouse

Abbreviated to: AGP

acteren take note of

In formeel taalgebruik in België wordt acteren soms gebruikt in de betekenis van ‘nota nemen van, (officieel) akte nemen van’.

aanvullend pensioen top-up pension

Het aanvullend pensioen is het pensioen dat u bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen in het kader van uw loopbaan als werknemer of zelfstandige. De aanvullende pensioenen worden de ‘tweede pensioenpijler’ genoemd.

akkoord acceptance

verklaart werknemer kennis genomen te hebben van de inhoud van de arbeidsovereenkomst en daarmee akkoord te gaan – the employee declares to have taken note of and accepted the content set out in the employment contract

akte van levering deed of transfer of ownership
aannemingsovereenkomst building contract
aannemer contractor
afwikkelingsbewindvoerder estate administrator
afgezonderd particulier vermogen segregated private capital
aanslag tax bill
aanbod range; offering; availability; choice; number of models; product offering
aanbestedende overheid contracting authority
aanbesteder contracting authority
aanbod bid; offer

In procurement proceedings, the words ‘bid’ and ‘offer’ both occur as synonyms.

aandeelhouder shareholder
aangevoerde klachten complaints raised on appeal
aangezien given
aannemelijk make a reasonable case
aannemer contractor
aansprakelijkheid verzekering bedrijf business liability insurance; corporate business insurance

Abbreviation: a.v.b.

aanhangig pending
aanhef (van een wetsartikel) introductory phrase (of a legal provision)
aankondiging contract notice
aanmaning reminder
aanneming contracted project; subcontracted order; contracted orders
aantoonbaar verifiiable
aanvangen commence

Prefer ‘commence’ rather than ‘start’ in legal texts.

aanvullen enter the details
Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop Additional conditions for supply contracts in the form of purchases
aanvulling en toelichting additional clarifications
actieve belastingslatenties deferred tax assets
ADV-dagen WTR days

Working time reduction days – Voor adv-dagen werkt een werknemer méér dan zijn afgesproken arbeidsduur. Hij krijgt hiervoor een aantal extra vrije dagen terug. Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Dit zijn extra gewerkte uren die een werknemer op een ander moment als verlof op kan nemen. Hierdoor wordt het aantal dagen dat een werknemer in één jaar werkt verkort.

advocaat representing lawyer

die in deze zaak tot advocaat wordt gesteld, met het recht van vervanging,- who in this case is designated as the representing lawyer, with the right of substitution

advocaat attorney at law
afdeling division

The afdeling is the category into which a court fall, e.g. criminal division, civil division, etc. For example, Afdeling: Civiel recht, translated as Civil law division.

afrekening invoice
afschrift official copy

‘Afschrift’ is not just a paper copy, but an official copy.

afspiegeling maintenance of the age ratios

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat je als werkgever je personeelsbestand bij bedrijfseconomisch ontslag zodanig laat inkrimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.

afstammelingen descendants
afstammeling descendant
agio share premium

The ammount by which the amount received by a company for a stock issue exceeds its face value.

akte deed; public instrument
akte houdende afstand van instantie notice of proposed discontinuance of proceedings
akte houdende wijziging eis, tevens houdende aanvullende producties document containing change of claim, and also containing supplementary exhibits
akte houdende vermeerdering en wijziging eis document containing increase and change of claim; motion on the increase and change of claim
akte overlegging producties document containing exhibits
akte uitlating statement of comments

Een akte uitlating is een nadere uitleg over de stukken van de wederpartij in een gerechtelijke procedure na de comparitie of na repliek, dupliek of getuigenverhoor e.d.

akte van bewaargeving deed of deposit of will

Van Den End gives this as either ‘instrument of deposit’ or ‘deed of deposit’. The term ‘instrument of deposit’ is largely used in a financial field, as in a Negotiable Instrument of Deposit. The full title is “akte van bewaargeving van een onderhandse akte bevattend een uiterste wil”.

akte wijziging van eis motion for change of claim
afdeling privaatrecht Private-law Division
afdeling civiel recht civil law division
afgewaardeerde vorderingen written-down claims
akte eisvermeerdering motion for increase of claim
akte houdende eisvermeerdering tevens akte overlegging producties tevens akte overlegging nadere producties motion on increase of the claim and the document containing exhibits and the document containing further exhibits
algemene maatregel van bestuur general administrative regulation
Algemene Wet Bestuursrecht Basic Administrative Law
ambtshalve ex officio; of its own motion
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten other interest income and similar income
Andere rentebaten en soorteglijke opbrengsten Other interest income and similar income
a.o. occupational accident

Abbreviation for: arbeidsongeval

AO occupational accident

Abbreviation for: arbeidsongeval

AOV occupational disability insurance

Abbreviation for: arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOW National Old Age Pensions Act
appartementsrecht apartment right
appel appeal
appellant appellant

An appellant is a person who applies to a higher court for a reversal of the decision of a lower court. De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd.

appeldagvaarding notice of appeal
arbeidshof labour court
arbeidskracht worker
arbeidsongeval occupational accident

Abbreviation: AO

arbeidsongeschiktheid incapacity for work

Strictly speaking, not ‘disability’ as in English law, ‘disability’ is a defined term meaning long-term inability to carry out day-to-day activities, whereas ‘arbeidsongeschiktheid’ covers temporary illnesses, e.g. having the flu, due to which the employee is unable to go to work. In the UK, used to have Incapacity Benefit.

arbeidsrechtbank labour tribunal
arbiter arbitrator
arbitraal college arbitral tribunal
arbitraal vonnis arbitral award
argumentatie arguments
arrest judgment; judgment on appeal

Een arrest is een rechterlijke uitspraak van een hoger rechtscollege op het niveau van het rechtsgebied (Hoven van Beroep en Arbeidshoven), de provincie (Hoven van Assisen), op het niveau van de federale overheid (Hof van Cassatie, Raad van State, Arbitragehof) of op international niveau (bv. Hof van de rechten van de mens).
‘arrest van’ – sometimes can be translated as ‘judgment handed down’
See ‘judiciary.uk/judgments/

arrondissement judicial district

The Netherlands is divided into eleven judicial districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

arrondissementsparket office of the public prosecutor of a judicial district

The Netherlands is divided into eleven judicial districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

arrondissementsrechtbank district court; court of first instance

The Netherlands is divided into eleven districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

artikel Article/article

Use a capital ‘A’ when referring to an Act; lower case ‘a’ when referring to a contractual clause.

a.v.b. business liability insurance; corporate business insurance

Abbreviation for: aaansprakelijkheid verzekering bedrijf

assurantiepremie onroerende zaak buildings insurance premium
avocat a la cour avocat a la cour

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.