Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
r.o. consideration/paragraph Abbreviation for 'rechtsoverweging'
r/c verhouding c/a relationship; current account with the main shareholder de r/c verhouding van directeur-grootaandeelhouder met de BV
Raad van Arbitrage voor de Bouw Court of Arbitration for the Building Industry in the Netherlands
raadsheer justice
re-integratieverslag re-integration report Onderdelen van het re-integratieverslag Uiterlijk in de 93e week dat uw werknemer ziek is, vraagt hij een WIA-uitkering aan. Zorg ervoor dat uw werknemer uiterlijk in week 91 kopieën krijgt van de volgende documenten uit het re-integratieverslag: Probleemanalyse en eventuele bijstellingen (Bijstelling probleemanalyse); Plan van aanpak; (Eerstejaars)evaluatie; Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst; Eindevaluatie.
recht aan toonder right payable to bearer Rechten aan toonder of order zijn rechten op grond van een papier waarin een schuldenaar erkent dat een schuldeiser een bepaalde vordering op hem heeft.
rechtbank district court; court of first instance Preferable to use 'district court', rather than 'court' on its own, to differentiate it from the appellate courts, etc. The Netherlands is divided into eleven districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.
rechtbank trial court; court of first instance As opposed to the 'hof', which is the appeal court.
rechtbank van eerste aanleg court of first instance
rechtbank van koophandel commercial court
rechtdoende pronouncing judgment
rechtdoende: opnieuw rechtdoende in a new ruling
rechter trial judge The lower court judge, whose judicial decision can be reviewed.
rechterlijke beslissing judicial decision 'Decision' is usually a safe bet for something decided by a court, and 'judicial' refers to judges.
rechterlijke uitspraken judicial decisions Decisions that are taken by the judiciary. The word 'decision' usually refers to lower court decisions.
rechtsbetrekking legal relationship
rechtsbijstand legal assistance
rechtsgebied area of law; practice area If rechtsgebied is used to categorise a type of decision given by a court, then ‘area of law’ is more appropriate; to categorise the area of law that a legal firm specialises in, then ‘practice area’ is more appropriate.
rechtshandeling transaction
rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil have jursidiction to consider
rechtsoverweging consideration/paragraph
rechtsplegingvergoeding contribution to the case costs De rechtsplegingvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 1022 Ger.W.).
rechtsstrijd dispute
rechtsvraag in geschil disputed legal issue
regeling van overgangsrecht transitional arrangement
registratie
reglement internal rules In the context of the 'reglement' that governs the working methods of the board of directors (directie).
regres recovery
rekening-courant aandeelhouders shareholders' current account The shareholder current account is essentially a loan either to or from the company to a shareholder.
relatiebeding non-solicitation clause Met een relatiebeding wordt in het algemeen een beding bedoelt op grond waarvan het u verboden wordt om na het einde van de arbeidsovereenkomst nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever. U mag in principe wel in dienst treden bij een concurrerende onderneming of zelf een concurrerende onderneming starten. Non-Solicitation Clause. A Standard Clause limiting an employee's solicitation of employees and customers during the term of the employee's employment and for a specified period of time after the employment relationship ends.
rente overige schulden interest on other debts
Rente schulden groepsmaatschappijen interest payable to group companies
rentelasten interest expense An interest expense is the cost incurred by an entity for borrowed funds. The opposite is 'interest income', which is the money you earn from investing.
rentelasten en soortgelijke kosten interest expense and similar expenses
reservataire erfgenamen heirs-at-law Reservataire erfgenamen Dit zij erfgenamen die in elk geval een deel van de erfenis kunnen opeisen en derhalve bij testament niet onterfd kunnen worden. Het zijn derhalve erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden gedeelte van de nalatenschap toebedeelt.
reservering vakantiegeld holiday pay reserve
resultaatontwikkeling earnings development
resultaatverdeling profit distribution Winstverdeling is de verdeling van de winst of de verdeling van het resultaat.
retentierecht beroepen claim retention of title
retentierechten: vrij van retentierechten free of liens
revisietekeningen as-built drawings
Rijk European territory of the Kingdom of the Netherlands
rolbericht docket notice kort verslag van de procureur, deurwaarder of griffier aan een procespartij (of diens advocaat) van hetgeen tijdens de rolzitting in diens zaak heeft plaatsgevonden. Bijv. kort na bedoelde roldatum ontving mr. X van zijn procureur het schriftelijk ~ dat de conclusie was genomen.
rolbeslissing decison at the case management hearing Een rolzitting is een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig. Tijdens de rolzitting wordt de dagvaarding vluchtig beoordeeld en kijkt de rechter of er door de gedaagde partij juist is gereageerd. De kantonrechter bepaalt na de rolzitting het verloop van de procedure. De eisende partij wordt meestal in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het verhaal van de gedaagde partij. De gedaagde partij wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Gebruikelijk is het dat hierna een hoorzitting wordt gepland waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld.
rolraadsheer calendar hearing judge
rolrechten court fees Rolrecht is een belasting die geheven wordt op de inschrijving van iedere zaak die wordt ingeschreven op de algemene rol, in het register van de verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding op de vredegerechten en de politierechtbanken, de rechtbanken van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbanken, de hoven van beroep en het Hof van Cassatie.
rolrechten court roll fees Het rolrecht is verschuldigd voor de inschrijving van een zaak op de algemene rol, in het register der verzoekschriften of in het register van de vorderingen in kort geding.
rolzitting calendar hearing (case management hearing) Rechtszaken die via een dagvaarding beginnen worden via de rol afgehandeld. De gedaagde wordt dan opgeroepen om op een rolzitting te verschijnen. Daar verschijnt de eiser op dat moment niet: een zitting waar beide partijen komen (de comparitie) vindt pas later plaats. De eiser moet er wel voor zorgen dat de dagvaarding tijdig wordt ingeschreven. Vaak vraagt de gedaagde bij de eerste rolzitting om uitstel voor antwoord (conclusie van antwoord). Kort gedingen kennen geen rolzitting: bij een kort geding wordt de gedaagde opgeroepen om te verschijnen op een zitting waar ook de eiser aanwezig is. De zaak wordt dan meteen behandeld zonder uitstel voor antwoord. Ook verzoekschriftprocedures kennen geen rolzitting. De voortgang van verzoekschriftzaken is wel terug te vinden in het roljournaal, een systeem waarin rechtbanken de voortgang van zaken noteren. Het roljournaal is ook voor de advocatuur toegankelijk is. Rechtspraak.nl uses 'calendar hearing'. The term 'Master Calendar Hearing' does exist in relation to removal proceedings in an immigration court. What is important to know is that the plaintiff/claimant does not appear, only the defendant. Therefore put calendar hearing (case management hearing).
royement cancellation of a mortgage entry Royement betekent het uitschrijven van een hypotheek uit het kadaster, dit wordt ook wel het doorhalen van een hypotheek genoemd.
Rv DCCP Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Dutch Code of Civil Procedure

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.