Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
vacantiebonnen vacation vouchers Een vakantiebon (vaak vakantiebonnen en in het verleden vakantiezegels) is een vorm van loonbetaling van een werkgever aan een werknemer die middels een derde partij wordt verzorgd.
vakantietoeslag holiday pay Beware of using 'holiday allowance', because this could be confused with meaning 'the amount of time you are allowed as holiday', whereas the vakantietoeslag refers to the amount of money you are allowed as holiday pay.
vakgebied practice area
van rechtswege by operation of law
van tijd tot tijd komt te luiden as amended
varianten variants
vaststellingen findings
VBG Regulation on the Transport of Hazardous Substances by Inland Waterway REGELING VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (VBG) OVER DE BINNENWATEREN
VCA Safety, Health and Environment (HSE) Checklist Contractors VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers
vennootschap onder firma general partnership
verantwoording explanation
verbinden to commit De Kredietnemer levert een verklaring af van zijn bank of notaris waarin bevestigd wordt dat de ondertekenaars van het Handelspapier gemachtigd zijn de Kredietnemer en eventuele Garant te verbinden. The Borrower has submitted a declaration from its bank or notary confirming that the signatories to the Commercial Paper are authorised to commit the Borrower and any Guarantor.
verbintenis obligation Een rechtsbetrekking tussen twee partijen, waardoor over en weer rechten en verplichtingen ontstaan. The obligation is fulfilled, met or discharged.
Verdrag van Genève Geneva Convention
vereffening winding up Winding up is the process of ceasing a company's activities where the company is still solvent because the activities of the company have ceased (the company has been dissolved). Be careful not to confuse this with 'liquidation' which refers to the cessation of an insolvent company's activities.
vereffening getting the assets in; asset realisation In Belgian inheritance law, the act of realising the assets of an estate.
vergelijk cf Abbreviated form: v.g.
vergoeding indemnity In an insurance context.
vergunning WTV short-time working permission Short-time working is when your hours are cut (site: www.gov.uk/lay-offs-short-timeowrking).
verhoogd plus verhoogd met de wettelijke rente - plus statutory interest
verhouding tot het aantal aandelen proportional allotment In the context of transferring shares.
verklaring auditor's opinion A 'verklaring' can sometimes refer to an auditor's opinion.
verkoopkosten cost of sales
verkwisting reckless spending Personen- en familierechtrecht - roekeloos geld uitgeven. Bijv. de huwelijksgemeenschap kan worden opgeheven als een van de echtgenoten gemeenschapsgoederen
verlegde BTW reverse-charge VAT
verlengen renew
verliescompensatie loss carryforward/loss carryback A loss carryforward refers to an accounting technique that applies the current year's net operating loss (NOL) to future years' net income to reduce tax liability. The Dutch 'verliescompensatie' refers to the technique, both carryforward and carryback. Een verlies uit een bepaald jaar wordt op 2 manieren verrekend: Met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd. Met de winsten van volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd.
verloop van de immateriële vast activa changes in intangible fixed assets Field: accounting
verloop: In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: statement of changes in shareholders' equity In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
vermogensaansluiting equity reconciliation
vermogensaansluiting year-on-year equity Het onderdeel 'Vermogensaansluiting' moet de verandering van het eigen vermogen verklaren die blijkt uit de balans van twee opeenvolgende jaren. Het resultaat na belasting moet worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Uitgangspunt is dat het resultaat na belasting wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Als deze toevoeging niet in zijn geheel heeft plaatsgevonden, dan moet worden verantwoord wat er is gebeurd met het verschil. Daarnaast kan het eigen vermogen toe- of afnemen door andere oorzaken dan het resultaat na belasting: toename van bepaalde reserves die niet zijn verantwoord in de resultatenrekening, storting van nieuw aandelenkapitaal, omrekenverschillen. Het niet-verantwoorde deel van de verandering van het eigen vermogens staat in de rubriek "Overige mutaties eigen vermogen" (onderaan in het overzicht). Het is van belang dat de aansluiting volledig wordt verantwoord, want als dit niet is gedaan, dan kan er niet worden gerapporteerd! Is het niet mogelijk om de toename van het eigen vermogens te verklaren, en men wenst toch te rapporteren, dan moet men bij de keuzeschakelaar bij "Overige mutaties akkoord?" kiezen voor "ja" (geheel onderaan in het venster).
vernietigbaar voidable
vernietigen quash to quash on appeal
vernietiging arbitraal vonnis set-aside of an arbitral award; annulment of an arbitral award
vernietigingsprocedure set-aside proceedings; annulment proceedings
veroordelen to order
veroordelen tot betaling order to pay
verpanden give as security
verplichte opties mandatory options
verplichte varianten compulsory variants; mandatory variants
verrekenbare tijdelijke verschillen deductible temporary differences A deductible temporary difference is a temporary difference that will yield amounts that can be deducted in the future when determining taxable profit or loss. A temporary difference is the difference between the carrying amount of an asset or liability in the balance sheet and its tax base. Temporary differences arise when business income or expenses are recognized in different periods on the financial statements than on the tax returns. These differences might include revenue recognition, expenses incurred but not yet paid or depreciation calculation differences,
verrekening set-off
verschenen appeared De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.Translation: The person appearing is known to me, the notary.
verstek default ruling; decision in absentia If an action brought before the Rechtbank is not defended, the judge can pass a ruling in absentia (verstekvonnis). However, this verstekvonnis can be objected to (verstekprocedure). The parties are the opposanten (petitioner) and the geopposeerde (respondent).
verstekvonnis default decision default decision (91,600 results); decision in absentia (60 results); judgment in absentia means any judgment rendered by a court after criminal proceedings at the hearing of which the sentenced person was not personally present.
vertegenwoordiger proxy (at a general meeting)
vertegenwoordingsbevoegd authorised to represent
vervreemden to re-issue The word 'vervreemden' is used in a company context to refer to the situation when a company buys back shares in its own company and then re-sells them, compared to the 'uitgeven' of shares (the issuance of shares), generally at the start of a company's life.
verwachter fideicommissary
verwachter (wills) fideicommissory
verwachters fideicommissaries Definition of fideicommissary : a person who is the beneficiary under civil law of a fideicommissum and who is nearly equivalent to a cestui que trust of common law
verweer voeren file a defence
verweerschrift statement of defence
verweerschrift dat strekt tot defence statement seeking
verweerschrift dat strekt tot niet-ontvankelijkverklaring defence statement with a plea of inadmissibility
verwerkt stated in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt - stated in the income statement as interest expense
verzekeren en verzekerd te houden take out and maintain insurance of Example: The Supplier shall take out and maintain or procure the taking out and maintenance of the insurances as set out in the Annex to this Schedule and any other insurances as may be required by applicable Law (together the “Insurances”).
verzekeren voor de nieuwe prijs insure for full replacement value
verzet objection to the default judgment
verzoekschrift application; petition (in verzoekprocedure) application; (echtscheiding of faillissement) petition; (aan instantie) application, petition
verzoekschrift op tegenspraak notice of appeal Het beroep wordt op basis van de artikelen 1034bis en volgenden van het Gerechtelijk Wetboek ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. The decision can be challenged by filing a notice of appeal, which the counterparty can respond to with a counterappeal. It is usually taken for granted that if a notice of appeal is filed, the counterparty has the opportunity to respond.
verzuim breach The client sends a 'default notice' (gesommeerd; ingebrekestelling) to its contractor, with a remedy/deadline to correct poor performance. If the contractor does not comply, then the contractor is in 'verzuim' (breach).
verzuim van vorm failure to comply with a formal requirement verzuim van vormen, waarvan niet-inachtneming nietigheid medebrengt - failure to comply with a formal requirement entailing nullity
vgl. cf Abbreviation for: vergelijk
voert verweer tegen de vordering submitted a defence
voldoening buiten rechte out-of-court collection In relation to collecting invoices.
volledig van kracht blijven remain in full force and effect
volledig voor rekening en risico own risk and expense The literal translation, 'full risk and expense' does not collocate, whereas 'own risk and expense' does.
volledige in full op volledige voorlezing geen prijs stellen Translation: not require the deed to be read out in full
volmachtbedrijf underwriting agency business Field: insurance
vonnis award In the context of arbitration, use 'award'.
vonnis decision In the context of legal proceedings, the 'vonnis' is handed down by a 'rechtbank', i.e. the lower court, and as such can be appealed. Therefore, for a 'vonnis' use 'decision'. Een vonnis is een rechterlijke uitspraak gewezen door een lagere rechtbank op het niveau van een gerechtelijk arrondissement (rechtbank eerste aanleg, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Arrondissementsrechtbank, Correctionele rechtbank, Politierechtbank) of een kanton (Vrederechter). According to rechtspraak.nl, a vonnis is: Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding.
vonnis waarvan beroep appealed decision
voogd guardian Use 'guardian' as opposed to 'special guardian' (curator).
voor afschrift conform certified as an official copy 'Afschrift' is not just a copy, it is an 'official'copy. The word 'enforceable' would not be understood in this meaning.
voor akkoord acknowledged and agreed by Formulaic ending to an agreement, after which signature follows.
voor echt erkennen to authenticate; to certify
voorarrest pre-trial detention
voorbehouden opdracht reserved contract Indien de overheidsinstantie bepaalt dat alleen inschrijvingen mogen worden ingediend door sociale werkplaatsen en integratiebedrijven dan wordt de opdracht als een ‘voorbehouden opdracht’ aanbesteed;
voorbehouden: in eigendom voorbehouden goederen reserved goods Reserved goods means those items sold and delivered in which title has not yet passed to the customer. This is a 'retention of title' clause.
voorkeursrechten pre-emption rights There are many alternatives, such as 'pre-emptive right', etc. 'Pre-emption right' is used here because it appears in the Companies Act.
voorlezing reading out
voorlopige hechtenis detention on remand
vóóroverleden pre-deceased
voorstel proposal
voortdurend recht van erfpacht perpetual right of leasehold
voorwaardelijk vermogen provisional estate
voorwaardelijk vermogen (wills) fiduciary assets
voorwaarden terms; conditions
voorwerp van de opdracht object of the contract
voorwerp van ongedaan subject to rescission The remedy of rescission means that an entire contract is set aside. ... whatever was done by the parties by making the contract is reversed. the parties are put back in the position they would have been in, as if the contract never even been made.
voorzieningen reserves
vordering action; claim; application De door xxx ingestelde vordering tot... The action brought by xxx for...
vordering case XYZ's case is dismissed. 'Case' works very well in many instances.
vordering op aandeelhouder shareholder loan
vordering tot schadevergoeding action for damages
vorderingen in hoger beroep claims on appeal
vorderingen in reconventie counterclaims
vorderingen op groepsmaatschappijen receivables from group companies
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs Receivable are measured after initial recognition at amortised cost.
vorderingstaat payment amount associated with each milestone Once certain milestones in a project are reached, these works are cleared for payment.
vordern to seek 'Seek' sometimes works better than 'claim' or 'apply for'. Zij vordert dat tevens zou worden bevolen dat.... It now seeks an order that...
vrijgave van de borgtocht release of the surety
vrijgesteld van BTW VAT exempt
vrijgestelde winstbestanddelen exempt income Bepaalde beroepsgroepen mogen van de belastingdienst winst maken zonder daarover belasting te betalen, of slechts een deel daarover aan belasting te betalen. Dit worden vrijgestelde winstbestanddelen genoemd.
vrijstellen, daarvan vrij te stellen to separate from the rest of the estate Die zij, betreffende de goederen waarin de voormelde overledene geheel of ten dele zou gerechtigd zijn, gelast om voor en namens haar boedelbeschrijving te laten opmaken en daarvan vrij te stellen.
vrijstelling deductible In an insurance context.
vrijstelling voor kwijtscheldingswinst Tax exemption from credit arising from debt waiver De vrijstelling voor kwijtscheldingswinst is een vrijstelling voor winst die ontstaat als een schuldeiser afziet van het innen van een schuld die u bij hem hebt. In dat geval levert dit u winst op.
vrijwaringsplicht free from defects handover Het burgerlijk wetboek (BW) bepaalt dat de verkoper verplicht is de verkochte zaak in eigendom over te dragen "vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die wele de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard". Dit wordt ook wel de vrijwaringsplicht genoemd.
vruchtgebruiker usufructuary

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.