Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
verkwisting reckless spending

Personen- en familierechtrecht – roekeloos geld uitgeven. Bijv. de huwelijksgemeenschap kan worden opgeheven als een van de echtgenoten gemeenschapsgoederen

vermogensaansluiting equity reconciliation
vordering op aandeelhouder shareholder loan
vermogensaansluiting year-on-year equity

Het onderdeel ‘Vermogensaansluiting’ moet de verandering van het eigen vermogen verklaren die blijkt uit de balans van twee opeenvolgende jaren. Het resultaat na belasting moet worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Uitgangspunt is dat het resultaat na belasting wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Als deze toevoeging niet in zijn geheel heeft plaatsgevonden, dan moet worden verantwoord wat er is gebeurd met het verschil. Daarnaast kan het eigen vermogen toe- of afnemen door andere oorzaken dan het resultaat na belasting:

toename van bepaalde reserves die niet zijn verantwoord in de resultatenrekening,
storting van nieuw aandelenkapitaal,
omrekenverschillen.
Het niet-verantwoorde deel van de verandering van het eigen vermogens staat in de rubriek “Overige mutaties eigen vermogen” (onderaan in het overzicht). Het is van belang dat de aansluiting volledig wordt verantwoord, want als dit niet is gedaan, dan kan er niet worden gerapporteerd!

Is het niet mogelijk om de toename van het eigen vermogens te verklaren, en men wenst toch te rapporteren, dan moet men bij de keuzeschakelaar bij “Overige mutaties akkoord?” kiezen voor “ja” (geheel onderaan in het venster).

verkoopkosten cost of sales
voorzieningen reserves
verzoekschrift application; petition

(in verzoekprocedure) application; (echtscheiding of faillissement) petition; (aan instantie) application, petition

verantwoording explanation
vernietigen quash

to quash on appeal

vakgebied practice area
varianten variants
vaststellingen findings
vennootschap onder firma general partnership
vergoeding indemnity

In an insurance context.

vergunning WTV short-time working permission

Short-time working is when your hours are cut (site: www.gov.uk/lay-offs-short-timeowrking).

vernietiging arbitraal vonnis set-aside of an arbitral award; annulment of an arbitral award
vernietigingsprocedure set-aside proceedings; annulment proceedings
verrekening set-off
verhoogd plus

verhoogd met de wettelijke rente – plus statutory interest

verlengen renew
verlegde BTW reverse-charge VAT
veroordelen to order
veroordelen tot betaling order to pay
verplichte opties mandatory options
verplichte varianten compulsory variants; mandatory variants
verstekvonnis default decision

default decision (91,600 results); decision in absentia (60 results); judgment in absentia means any judgment rendered by a court after criminal proceedings at the hearing of which the sentenced person was not personally present.

verwachter fideicommissary
verwachters fideicommissaries

Definition of fideicommissary
: a person who is the beneficiary under civil law of a fideicommissum and who is nearly equivalent to a cestui que trust of common law

verzekeren voor de nieuwe prijs insure for full replacement value
verzet objection to the default judgment
verzuim breach

The client sends a ‘default notice’ (gesommeerd; ingebrekestelling) to its contractor, with a remedy/deadline to correct poor performance. If the contractor does not comply, then the contractor is in ‘verzuim’ (breach).

vonnis award

In the context of arbitration, use ‘award’.

voor akkoord acknowledged and agreed by

Formulaic ending to an agreement, after which signature follows.

voorlopige hechtenis detention on remand
vordering case

XYZ’s case is dismissed. ‘Case’ works very well in many instances.

verbintenis obligation

Een rechtsbetrekking tussen twee partijen, waardoor over en weer rechten en verplichtingen ontstaan. The obligation is fulfilled, met or discharged.

verstek default ruling; decision in absentia

If an action brought before the Rechtbank is not defended, the judge can pass a ruling in absentia (verstekvonnis). However, this verstekvonnis can be objected to (verstekprocedure). The parties are the opposanten (petitioner) and the geopposeerde (respondent).

verweerschrift statement of defence
verzuim van vorm failure to comply with a formal requirement

verzuim van vormen, waarvan niet-inachtneming nietigheid medebrengt – failure to comply with a formal requirement entailing nullity

vergelijk cf

Abbreviated form: v.g.

vernietigbaar voidable
verschenen appeared

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.Translation: The person appearing is known to me, the notary.

vertegenwoordingsbevoegd authorised to represent
verweer voeren file a defence
vgl. cf

Abbreviation for: vergelijk

volledige in full

op volledige voorlezing geen prijs stellen Translation: not require the deed to be read out in full

vonnis decision

In the context of legal proceedings, the ‘vonnis’ is handed down by a ‘rechtbank’, i.e. the lower court, and as such can be appealed. Therefore, for a ‘vonnis’ use ‘decision’.
Een vonnis is een rechterlijke uitspraak gewezen door een lagere rechtbank op het niveau van een gerechtelijk arrondissement (rechtbank eerste aanleg, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Arrondissementsrechtbank, Correctionele rechtbank, Politierechtbank) of een kanton (Vrederechter). According to rechtspraak.nl, a vonnis is: Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding.

voor afschrift conform certified as an official copy

‘Afschrift’ is not just a copy, it is an ‘official’copy. The word ‘enforceable’ would not be understood in this meaning.

voor echt erkennen to authenticate; to certify
voorkeursrechten pre-emption rights
voorlezing reading out
voorstel proposal
voorwaardelijk vermogen provisional estate
voorwaarden terms; conditions
voorwerp van de opdracht object of the contract
vordering action; claim; application

De door xxx ingestelde vordering tot… The action brought by xxx for…

vorderingen in reconventie counterclaims
vordering tot schadevergoeding action for damages
vrijgave van de borgtocht release of the surety
vrijstelling deductible

In an insurance context.

vrijgesteld van BTW VAT exempt
vruchtgebruiker usufructuary

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.