Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
Belemmeringenwet Privaatrecht Public Works (Removal of Impediments in Private Law) Act

Abbreviation: Belwp

beurskosten transaction costs

Onder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder

Bedrijfsgebouwen en -terreinen Buildings and land
boedelafstand transfer of assets by an insolvent debtor to a creditor
bevoegdheidsincident motion for the court to decline jurisdiction
b.a. civil liability

Abbreviation for: burgerlijke aansprakelijkheid

b.a. uitbating civil liability limit

The term b.a. is the abbreviation for burgerlijke aansprakelijkheid.

BE redenen economic reasons

ontslagaanvraag wegens BE (bedrijfs-economisch) redenen – dismissal application for economic reasons

bedanken als bestuurslid to retire from the board/committee
bedrijfstak pensioenfondsen industrywide pension funds
bedrijfsvoorheffing payroll tax

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks ‘aan de bron’ ingehouden door de werkgever op het belastbare loon – dat is het brutoloon min de sociale bijdragen – van de werknemers.

begiftigde donee

Context: wills

bedrog fraud
behandeling van de zaak conduct of the matter
beheersvergoeding management fee
Belastingadviseur tax adviser
belastingafrekening tax bill
benoemen to nominate and appoint

Ik benoem tot enige erfgenaam van mijn nalatenschap… I nominate and appoint as the sole and only heir to my estate..

beoordelen adjudicate

adjudicate for issues,judge for people

beschikken to leave

Use in will, e.g. ik beschik mijn nalatenschap als volgt: I leave my estate as follows: There are other words such as ‘bequeath’ and ‘dispose of’, but the word ‘leave’ gets the most Google results.

beoordeling evaluation; assessment

Use ‘evaluation’ if a ‘score’ is given
Use ‘assessment’ where a score is not given, just a descriptive comment.

beoordeling van de middelen assessment of cassation grounds; assessment of the grounds
beoordeling van het middel assessment of the ground; assessment of the cassation ground
bepaalde tijd fixed-term

Contracten voor bepaalde tijd = fixed-term contracts

beperkt Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Translation: Immediately afterwards, a summary of this public instrument was read out and the public instrument was signed by the person appearing and me, the notary.

beroep relies on

In court submissions, ‘X doet beroep op….’, ‘X relies on…’

beroep challenge; appeal

In a complaints procedure, there is typically a ‘klacht’ (informal complaint), then a ‘bezwaar’ (formal complaint), and if you are not satisfied with the outcome of the ‘bezwaar’, you can escalate to a ‘beroep’. The word ‘challenge’ might fit, depending on the context, and to distinguish the ‘beroep’ from ‘hoger beroep’, which is a legal appeal.

beroep doen op to invoke; to rely on (a legal argument)
beroepschrift Notice of Appeal

schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.

beroepschrift Notice of Appeal

Schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.

beschikking decision

In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.

beschikking decision

In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. (Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.)

beschrijvende document descriptive document
beslissing decision
besloten vennootschap private limited company
besloten vennootschap met gewone structuur limited liability company with regular Articles of Association

Wat is nu het verschil tussen een flex bv en een gewone bv? Wees gerust, in Nederland is er nog altijd maar één besloten vennootschap. Het verschil heeft te maken met de statuten, die door versoepelde wetgeving aan minder plichten hoeven te voldoen.

bestek repair estimate

In an insurance context.

bewijzen evidence; items of evidence
bij verstek decision in absentia; default judgment

Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter in de meeste gevallen een vonnis “bij verstek” wijzen. Wil een bij verstek veroordeelde partij zich vervolgens nog verweren, dan biedt de wet hem de mogelijkheid om in verzet te gaan.

besluit decree

Use ‘decree’ when referring to a statutory instrument.

bestek specifications; tender specifications
betogen contend; argue

Voor zover XYZ overigens heeft betoogd…

bewaarder custodian
bezwaarde fidicuary heir
bestemmingsplannen municipal zoning plans
bestreden arrest disputed judgment
betekening gebeuren service is effected
beursintroducties IPOs
bevoegdheidsclausule jurisdiction clause
bewindvoerder trustee

Context: wills
In een testament kan de overledene een extra bepaling op nemen waardoor het erfdeel of het legaat onder ‘bewind’ staat, eigenlijk toezicht van een ander persoon.

bezwaarden fiduciary heir

Definition of fiduciary heir
: an heir in Roman Dutch law who takes the property subject to its passing to another (as the fideicommissary heir) on fulfillment of certain conditions

boedelverdeling partition of the estate (erfenis)
beurspraktijk financial market regulations
bevolkingsregister Population Registry
bewind property & financial affairs deputyship

The term bewind designates a legal measure to care for the property & financial affairs of a person deemed not able to look after their own affairs. Usually found in a phrase such as: wanneer het vermogen van de geldnemer geheel of gedeeltelijk onder bewind of onder beheer wordt gesteld (made subject to a deputyship order)

bezwaarschrift notice of challenge

Use the word ‘challenge’ in relation to when a disputed decision is sent back to the original body to review its own decision. If the decision is brought before a court, this is an ‘appeal’.

bieder tenderer
bijzonder beheer special management
bijzonder bestek detailed specifications
bij pleidooi aanvoeren to argue at the hearing
bijlage annex
bijtellingfiscaal additional tax liability
blijkens as appears from
blokkeringsregeling mandatory share transfer restrictions
blootstelling exposure

In an insurance context.

bodemprocedure regular proceedings

If you commence civil proceedings in the Netherlands (either dagvaardingsprocedure or verzoekschriftprocedure), extensive proceedings (bodemprocedure) is the norm. But if you require a court decision urgently, you can start ‘interim relief proceedings’ (kort geding).

boedelafstand inheritance waiver; waiver of the right of inheritance
bouwheer client
bouwwerk construction work
bovenwettelijke vakantiedagen holiday days in excess of entitlement
brandverzekeraar buildings insurer
Burgerlijk Wetboek Dutch Civil Code
burgerlijke aansprakelijkheid civil liability

Abbreviated form: b.a.

burgerlijke rechtbank civil court

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.