Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
beoordeling evaluation

‘Evaluation’ is the term used in procurement documents (to evaluate a tender).

bij uiterste wil … nalatenschap beschikken disposed of his estate in a will
bindingstoelage retention allowance

Wat is de bindingstoelage?
De bindingstoelage is een jaarlijkse toelage voor medewerkers in het (voortgezet) onderwijs. Deze toelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008-2009 en is in het leven geroepen om medewerkers te behouden voor het onderwijs. Voor het primair onderwijs is de bindingstoelage per 1 september 2018 vervallen en verwerkt in de salarisschalen.

beslagdebiteur judgment debtor
bruto-netto voordeel tax-efficient
bruto leasebedrag gross monthly payment

This is a payment towards a lease, so rather than use ‘instalment’, by including the word ‘monthly’ this makes it clear that the payment is not a one-off, lump sum, but in instalments.

bij arrest op tegenspraak rules in a defended case
bestemming van het resultaat appropriation of profit
bewijsmiddelen evidentiary material
bewezenverklaarde the facts found; the proven facts
bewezenverklaarde proven facts
bijzondere curator special guardian

Not to be confused with ‘curator’ on its own – i.e. a property & financial affairs/personal welfare deputy.

bemiddelen brokering

Field: insurance

beheerexecutor executor
benoeming erfgenamen appointment of heirs
beschikking testamentary disposition

A testamentary disposition is any gift of any property by a testator under the terms of a will.

berijdersverklaring authorised driver declaration

Een berijdersverklaring is een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waarin staat dat u de vaste bestuurder van deze auto bent.

b.a. civil liability

Abbreviation for: burgerlijke aansprakelijkheid

b.a. uitbating civil liability limit

The term b.a. is the abbreviation for burgerlijke aansprakelijkheid.

BE redenen economic reasons

ontslagaanvraag wegens BE (bedrijfs-economisch) redenen – dismissal application for economic reasons

bedanken als bestuurslid to retire from the board/committee
Bedrijfsgebouwen en -terreinen Buildings and land
bedrijfstak pensioenfondsen industrywide pension funds
bedrijfsvoorheffing payroll tax

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks ‘aan de bron’ ingehouden door de werkgever op het belastbare loon – dat is het brutoloon min de sociale bijdragen – van de werknemers.

begiftigde donee

Context: wills

bedrog fraud
behandeling van de zaak conduct of the matter
beheersvergoeding management fee
Belastingadviseur tax adviser
belastingafrekening tax bill
Belemmeringenwet Privaatrecht Public Works (Removal of Impediments in Private Law) Act

Abbreviation: Belwp

benoemen to nominate and appoint

Ik benoem tot enige erfgenaam van mijn nalatenschap… I nominate and appoint as the sole and only heir to my estate..

beoordelen adjudicate

adjudicate for issues,judge for people

beschikken to leave

Use in will, e.g. ik beschik mijn nalatenschap als volgt: I leave my estate as follows: There are other words such as ‘bequeath’ and ‘dispose of’, but the word ‘leave’ gets the most Google results.

beoordeling evaluation; assessment

Use ‘evaluation’ if a ‘score’ is given
Use ‘assessment’ where a score is not given, just a descriptive comment.

beoordeling van de middelen assessment of cassation grounds; assessment of the grounds
beoordeling van het middel assessment of the ground; assessment of the cassation ground
bepaalde tijd fixed-term

Contracten voor bepaalde tijd = fixed-term contracts

beperkt Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Translation: Immediately afterwards, a summary of this public instrument was read out and the public instrument was signed by the person appearing and me, the notary.

beroep relies on

In court submissions, ‘X doet beroep op….’, ‘X relies on…’

beroep challenge; appeal

In a complaints procedure, there is typically a ‘klacht’ (informal complaint), then a ‘bezwaar’ (formal complaint), and if you are not satisfied with the outcome of the ‘bezwaar’, you can escalate to a ‘beroep’. The word ‘challenge’ might fit, depending on the context, and to distinguish the ‘beroep’ from ‘hoger beroep’, which is a legal appeal.

beroep doen op to invoke; to rely on (a legal argument)
beroepschrift Notice of Appeal

schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.

beroepschrift Notice of Appeal

Schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.

beschikking decision

In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.

beschikking decision

In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. (Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.)

beschrijvende document descriptive document
beslissing decision
besloten vennootschap private company with limited liability

Dutch law distinguishes between two types of limited liability companies:
(i) public companies with limited liability (naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid or “N.V.”) and
(ii) private companies with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid or “B.V.”).

The main differences
between these two entities are as follows:
• B.V.s (as opposed to N.V.s) cannot issue bearer shares.
• N.V.s with bearer shares can be listed at the Dutch Stock Exchange. If certain conditions are met, the shares in a B.V. could be listed as well.
• N.V.s must have a minimum issued and paid-in capital of EUR45,000.
For B.V.s, no minimum issued and paid-in capital is required, as long as at least one share is issued to a person or legal entity other than the B.V.
or its subsidiaries.
• The nominal value of shares in B.V.s (as opposed to N.V.s) may be denominated in another currency other than the euro.
• B.V.s, as opposed to N.V.s, can issue shares without voting or profit rights.
• B.V.s are subject to less strict capital and creditor protection rules than N.V.s. For example, B.V.s do not need to acquire an auditor statement for
contributions in kind.
• Holders of a certain class of B.V. shares may appoint, suspend and dismiss their “own” managing director.
• Holders of a certain class of N.V. shares may only have nomination rights in relation to the appointment of managing directors (these nomination rights may be overruled
at the general meeting of shareholders).

besloten vennootschap met gewone structuur limited liability company with regular Articles of Association

Wat is nu het verschil tussen een flex bv en een gewone bv? Wees gerust, in Nederland is er nog altijd maar één besloten vennootschap. Het verschil heeft te maken met de statuten, die door versoepelde wetgeving aan minder plichten hoeven te voldoen.

bestek repair estimate

In an insurance context.

bestemming designated use
bevoegdheidsincident motion for the court to decline jurisdiction
bewijzen evidence; items of evidence
bij verstek decision in absentia; default judgment

Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter in de meeste gevallen een vonnis “bij verstek” wijzen. Wil een bij verstek veroordeelde partij zich vervolgens nog verweren, dan biedt de wet hem de mogelijkheid om in verzet te gaan.

besluit decree

Use ‘decree’ when referring to a statutory instrument.

bestek specifications; tender specifications
betogen contend; argue

Voor zover XYZ overigens heeft betoogd…

bewaarder custodian
bezwaarde fidicuary heir
bestemmingsplannen municipal zoning plans
bestreden arrest disputed judgment
betekening gebeuren service is effected
beursintroducties IPOs
bevoegdheidsclausule jurisdiction clause
bewindvoerder trustee

Context: wills
In een testament kan de overledene een extra bepaling op nemen waardoor het erfdeel of het legaat onder ‘bewind’ staat, eigenlijk toezicht van een ander persoon.

bezwaarden fiduciary heir

Definition of fiduciary heir
: an heir in Roman Dutch law who takes the property subject to its passing to another (as the fideicommissary heir) on fulfillment of certain conditions

beurskosten transaction costs

Onder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder

beurspraktijk financial market regulations
bevolkingsregister Population Registry
bewind property & financial affairs deputyship

The term bewind designates a legal measure to care for the property & financial affairs of a person deemed not able to look after their own affairs. Usually found in a phrase such as: wanneer het vermogen van de geldnemer geheel of gedeeltelijk onder bewind of onder beheer wordt gesteld (made subject to a deputyship order)

bezwaarschrift notice of challenge

Use the word ‘challenge’ in relation to when a disputed decision is sent back to the original body to review its own decision. If the decision is brought before a court, this is an ‘appeal’.

bieder tenderer
bijzonder beheer special management
bijzonder bestek detailed specifications
bij pleidooi aanvoeren to argue at the hearing
bijlage annex
bijtellingfiscaal additional tax liability
blijkens as appears from
blokkeringsregeling mandatory share transfer restrictions
blootstelling exposure

In an insurance context.

bodemprocedure regular proceedings

If you commence civil proceedings in the Netherlands (either dagvaardingsprocedure or verzoekschriftprocedure), extensive proceedings (bodemprocedure) is the norm. But if you require a court decision urgently, you can start ‘interim relief proceedings’ (kort geding).

boedelafstand inheritance waiver; waiver of the right of inheritance
boedelafstand transfer of assets by an insolvent debtor to a creditor
boedelverdeling partition of the estate (erfenis)
bouwheer client
bouwwerk construction work
bovenwettelijke vakantiedagen holiday days in excess of entitlement
brandverzekeraar buildings insurer
Burgerlijk Wetboek Dutch Civil Code
burgerlijke aansprakelijkheid civil liability

Abbreviated form: b.a.

burgerlijke rechtbank civil court

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.