Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
b.a. civil liability Abbreviation for: burgerlijke aansprakelijkheid
b.a. uitbating civil liability limit The term b.a. is the abbreviation for burgerlijke aansprakelijkheid.
BE redenen economic reasons ontslagaanvraag wegens BE (bedrijfs-economisch) redenen - dismissal application for economic reasons
bedanken als bestuurslid to retire from the board/committee
bedrijfsgebouwen en -terreinen buildings and land
bedrijfstak pensioenfondsen industrywide pension funds
bedrijfsvoorheffing payroll tax De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Het bedrag wordt maandelijks 'aan de bron' ingehouden door de werkgever op het belastbare loon – dat is het brutoloon min de sociale bijdragen – van de werknemers.
bedrog fraud
begiftigde donee Context: wills
behandeling van de zaak conduct of the matter
beheerexecutor executor
beheersvergoeding management fee
Belastingadviseur tax adviser
belastingafrekening tax bill
Belemmeringenwet Privaatrecht Public Works (Removal of Impediments in Private Law) Act Abbreviation: Belwp
bemiddelen brokering Field: insurance
benoemen to nominate and appoint Ik benoem tot enige erfgenaam van mijn nalatenschap… I nominate and appoint as the sole and only heir to my estate..
benoeming erfgenamen appointment of heirs
beoordelen adjudicate adjudicate for issues,judge for people
beoordeling evaluation; assessment Use 'evaluation' if a 'score' is given Use 'assessment' where a score is not given, just a descriptive comment.
beoordeling evaluation 'Evaluation' is the term used in procurement documents (to evaluate a tender).
beoordeling van de middelen assessment of cassation grounds; assessment of the grounds
beoordeling van het middel assessment of the ground; assessment of the cassation ground
bepaalde boekwaarde reported book value
bepaalde tijd fixed-term Contracten voor bepaalde tijd = fixed-term contracts
beperkt Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. Translation: Immediately afterwards, a summary of this public instrument was read out and the public instrument was signed by the person appearing and me, the notary.
berijdersverklaring authorised driver declaration Een berijdersverklaring is een verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waarin staat dat u de vaste bestuurder van deze auto bent.
beroep relies on In court submissions, 'X doet beroep op….', 'X relies on...'
beroep challenge; appeal In a complaints procedure, there is typically a 'klacht' (informal complaint), then a 'bezwaar' (formal complaint), and if you are not satisfied with the outcome of the 'bezwaar', you can escalate to a 'beroep'. The word 'challenge' might fit, depending on the context, and to distinguish the 'beroep' from 'hoger beroep', which is a legal appeal.
beroep doen op to invoke; to rely on (a legal argument)
beroepschrift Notice of Appeal schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.
beroepschrift Notice of Appeal Schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter.
beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren unused losses from previous tax years
beschikken to leave Use in will, e.g. ik beschik mijn nalatenschap als volgt: I leave my estate as follows: There are other words such as 'bequeath' and 'dispose of', but the word 'leave' gets the most Google results.
beschikking decision In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. (Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding, heet een vonnis.)
beschikking decision In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.
beschikking testamentary disposition A testamentary disposition is any gift of any property by a testator under the terms of a will.
beschrijvende document descriptive document
beslag, is gelegd seizure order has been served Not 'attachment' (this is usually Attachment of Earnings Order); more probably when in connection with goods, pre-judgment execution order.
beslag: conservatoir beslag conservatory attachment; prejudgment attachment;; seizure before judgment In the Netherlands, a prejudgment attachment is a provisional remedy that provides a claimant with a mechanism for freezing the defendant's assets prior to initiating legal proceedings. Leave (verlof) must first be obtained from a preliminary relief judge (voorzieningenrecther). These proceedings usually take place ex parte (without prior notice to the defendant). Once the main proceedings have been concluded, and the counter-party still has not paid, then an executoriaal beslag can be applied for.
beslag: executoriaal beslag executory attachment Bij beslag wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is in de praktijk beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.
beslag: strafrechtelijk beslag forfeiture in criminal proceedings
beslag: uitvoerend beslag executory attachment
beslagdebiteur judgment debtor
beslagen encumbrances In relation to property. An encumbrance is a claim against a property by a party that is not the owner. An encumbrance can impact the transferability of the property and restrict its free use until the encumbrance is lifted. The most common types of encumbrance apply to real estate; these include mortgages, easements, and property tax liens.
beslagen charges In the context of inschrijvingen van hypotheken en beslagen, registrations of mortgages and charges.
beslissing decision
besloten vennootschap private company with limited liability Dutch law distinguishes between two types of limited liability companies: (i) public companies with limited liability (naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid or “N.V.”) and (ii) private companies with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid or “B.V.”). The main differences between these two entities are as follows: • B.V.s (as opposed to N.V.s) cannot issue bearer shares. • N.V.s with bearer shares can be listed at the Dutch Stock Exchange. If certain conditions are met, the shares in a B.V. could be listed as well. • N.V.s must have a minimum issued and paid-in capital of EUR45,000. For B.V.s, no minimum issued and paid-in capital is required, as long as at least one share is issued to a person or legal entity other than the B.V. or its subsidiaries. • The nominal value of shares in B.V.s (as opposed to N.V.s) may be denominated in another currency other than the euro. • B.V.s, as opposed to N.V.s, can issue shares without voting or profit rights. • B.V.s are subject to less strict capital and creditor protection rules than N.V.s. For example, B.V.s do not need to acquire an auditor statement for contributions in kind. • Holders of a certain class of B.V. shares may appoint, suspend and dismiss their “own” managing director. • Holders of a certain class of N.V. shares may only have nomination rights in relation to the appointment of managing directors (these nomination rights may be overruled at the general meeting of shareholders).
besloten vennootschap met gewone structuur limited liability company with regular Articles of Association Wat is nu het verschil tussen een flex bv en een gewone bv? Wees gerust, in Nederland is er nog altijd maar één besloten vennootschap. Het verschil heeft te maken met de statuten, die door versoepelde wetgeving aan minder plichten hoeven te voldoen.
besluit decree Use ‘decree’ when referring to a statutory instrument.
bestek specifications; tender specifications
bestek repair estimate In an insurance context.
bestemming designated use
bestemming van het resultaat appropriation of profit
bestemmingsplannen municipal zoning plans
bestreden arrest disputed judgment
bestuursdwang enforcement notice Bestuursdwang Last onder bestuursdwang is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is géén boete, maar is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding en het herstellen van een rechtmatige situatie. Een last onder bestuursdwang kan ook worden toegepast op aanvraag van een andere belanghebbende. Wanneer een bestuursorgaan de last onder bestuursdwang gebruikt, wordt er in principe gezegd: “Doet u het niet, dan doen wij het en verhalen we de kosten op u”. Linksom of rechtsom, de rechtmatige situatie wordt hersteld. In spoedeisende gevallen is het ook mogelijk om geen last op te leggen, maar direct bestuursdwang toe te passen. Wanneer de wet de mogelijkheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen, houdt dat automatisch in dat ook een last onder dwangsom mag worden opgelegd. Dat is dan wel een vervangende maatregel: last onder bestuursdwang en last onder dwangsom mogen nooit samen worden opgelegd. Ze kunnen wel ná elkaar worden opgelegd. Wanneer kan een last onder bestuursdwang worden ingezet? De last onder bestuursdwang kan niet zomaar worden ingezet door een bestuursorgaan. Er moet een wettelijke grondslag voor zijn: in de wet moet staan dat in een bepaalde situatie een mogelijkheid is om de herstelsanctie van last onder bestuursdwang te gebruiken. Deze sanctie kan ook preventief worden toegepast. In een dergelijk geval geeft het bestuursorgaan aan dat wanneer de burger iets doet (of nalaat) dat onrechtmatig is, bestuursdwang zal worden toegepast en een rechtmatige situatie wordt hersteld. Ten slotte moet een last onder bestuursdwang bekend worden gemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbende (als dat iemand anders is) en aan de eventuele aanvrager.
betalingen strekken parments are allocated Payment allocation is the process of applying a payment toward an account's open items, balancing all credits and debits, and then closing all balanced items.
betekening gebeuren service is effected
betogen contend; argue Voor zover XYZ overigens heeft betoogd...
beursintroducties IPOs
beurskosten transaction costs Onder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder
beurspraktijk financial market regulations
bevoegd verklaren, zich declare itself competent
bevoegdheidsclausule jurisdiction clause
bevoegdheidsincident motion for the court to decline jurisdiction
bevolkingsregister Population Registry
bevrijdend as discharge of obligation; in discharge of its obligation; to discharge its obligation Lessee zal de Leasetermijn uitsluitend bevrijdend betalen - The Lessee will pay the Lease Instalment solely in discharge of its obligation
bewaarder custodian
bewezenverklaarde proven facts
bewezenverklaarde the facts found; the proven facts
bewijsmiddelen evidentiary material
bewijzen evidence; items of evidence
bewind property & financial affairs deputyship The term bewind designates a legal measure to care for the property & financial affairs of a person deemed not able to look after their own affairs. Usually found in a phrase such as: wanneer het vermogen van de geldnemer geheel of gedeeltelijk onder bewind of onder beheer wordt gesteld (made subject to a deputyship order)
bewind opgave inventory of assets
bewind, onder bewind is gesteld goes into receivership A company goes into receivership when an independent registered liquidator (the receiver) is appointed by a secured creditor, or in special circumstances by the court, to take control of some or all the company's assets.
bewindvoerder (bewind) administrator U bent benoemd tot bewindvoerder over de goederen van XXXXX. You have been appointed as administrator of the assets of XXXXX.
bewindvoerder (testament) trustee Context: wills In een testament kan de overledene een extra bepaling op nemen waardoor het erfdeel of het legaat onder 'bewind' staat, eigenlijk toezicht van een ander persoon.
bewust, niet bewust zijn be unaware of
bezwaarde fidicuary heir An heir in Roman Dutch law who takes the property subject to its passing to another (as the fideicommissary heir) on fulfillment of certain conditions. Fiduciary heir, 381,000 Google results.
bezwaarden fiduciary heir Definition of fiduciary heir : an heir in Roman Dutch law who takes the property subject to its passing to another (as the fideicommissary heir) on fulfillment of certain conditions
bezwaarschrift notice of challenge Use the word 'challenge' in relation to when a disputed decision is sent back to the original body to review its own decision. If the decision is brought before a court, this is an 'appeal'.
bieder tenderer
bij arrest op tegenspraak rules in a defended case
bij pleidooi aanvoeren to argue at the hearing
bij verstek decision in absentia; default judgment Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter in de meeste gevallen een vonnis “bij verstek” wijzen. Wil een bij verstek veroordeelde partij zich vervolgens nog verweren, dan biedt de wet hem de mogelijkheid om in verzet te gaan.
bijdragen aan to help...
bijlage annex
bijtellingfiscaal additional tax liability
bijzonder beheer special management
bijzonder bestek detailed specifications
bijzondere curator children's guardian The Dutch court can appoint a 'bijzondere curator' if there is a conflict of interest between a child and its parents or guardian (voogd). Examples of conflicts of interest are conflicts about care, upbringing or assets of the child. This does not correlate with 'special guardian' under English law, which is an order appointing one or more individuals to be a child's 'special guardian' intended for those children who cannot live with their birth parents and who would benefit for a legally secure placement. The term 'children's guardian' more closely approximates to the meaning of the Dutch.
bindingstoelage retention allowance Wat is de bindingstoelage? De bindingstoelage is een jaarlijkse toelage voor medewerkers in het (voortgezet) onderwijs. Deze toelage komt voort uit het Convenant Leerkracht uit 2008-2009 en is in het leven geroepen om medewerkers te behouden voor het onderwijs. Voor het primair onderwijs is de bindingstoelage per 1 september 2018 vervallen en verwerkt in de salarisschalen.
blijkens as appears from
blokkeringsregeling mandatory share transfer restrictions
blootstelling exposure In an insurance context.
bodemprocedure regular proceedings If you commence civil proceedings in the Netherlands (either dagvaardingsprocedure or verzoekschriftprocedure), extensive proceedings (bodemprocedure) is the norm. But if you require a court decision urgently, you can start 'interim relief proceedings' (kort geding).
bodemzaken original actions
boedelafstand inheritance waiver; waiver of the right of inheritance
boedelafstand transfer of assets by an insolvent debtor to a creditor
boedelbeschrijving inventory of the estate' inventory of the fiduciary assets
boedelverdeling partition of the estate (erfenis)
bouwheer client
bouwwerk construction work
bovenwettelijke vakantiedagen holiday days in excess of entitlement
brandverzekeraar buildings insurer
bruto leasebedrag gross monthly payment This is a payment towards a lease, so rather than use 'instalment', by including the word 'monthly' this makes it clear that the payment is not a one-off, lump sum, but in instalments.
bruto-netto voordeel tax-efficient
Burgerlijk Wetboek Dutch Civil Code
burgerlijke aansprakelijkheid civil liability Abbreviated form: b.a.
burgerlijke rechtbank civil court

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.