Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
ieder voor 1/2 in volle eigendom each for one-half of the estate
immateriële schade financial losses
in confesso tussen partijen undisputed between the parties
in conventie in the main claim; in the main action The term 'in the main claim' preferable because this then ties in with 'counterclaim' (in reconventie).
in conventie in its main action Usually sounds better to say 'its' rather than 'the'.
in conventie and reconventie in the main claim and counterclaim
in de zin van artikel ## within the meaning of article ##
in eigen gebruik for own use
in geval van following In geval van overlijden - following death In geval van scheiding - following divorce Much neater than saying 'In the event of...' which can make the translation very heavy.
in observatiestelling admission for assessment Terminology used in the Mental health Act.
in onderzoek being investigated
in prima in the first instance; in the lower court
in reconventie in the counterclaim; in its counterclaim
in staat van wijzen sub judice
in vrijwaring oproepen to bring in a third party; to implead a person
in vrijwaring oproepen to call into t he action, to implead
inbouw fitting
inbreng anders dan in geld non-cash contribution
inbreuk breach; infringement; violation
inbreukverbod prohibition against infringement As found in Curia Case C-235/09.
incident procedural matter Een door de procederende partijen in een gerechtelijke procedure ingediende uiteenzetting van hun standpunten in een incident. Een incident is een soort van procedure in een procedure, waarin bijv. eerst de vraag beantwoord dient te worden of de rechter in kwestie wel bevoegd is (application to decline jurisdiction; challenge to court jurisdiction; motion for lack of jurisdiction) of waarin een van de partijen de rechter vraagt om een andere partij in vrijwaring op te reopen (to implead). Nadat de partijen in het incident hun conclusies hebben ingediend wordt eerst door de rechter een beslissing genomen voordat de oorspronkelijke procedure weer gaat lopen.
incident incidental proceedings
incidenteel geïntimeerde respondent to the cross-appeal A cross-appeal is a request filed by an appellee requesting that a higher court review a decision made by a lower court. The difference between an appeal and a cross-appeal is essentially arbitrary and dependent only on who filed the request for a higher court's review first. The first party to file is called the petitioner or appellant, and its request for review is an appeal. If an opposing party (called the respondent or appellee) also wishes to request review of a lower court's decision, that request is called a cross-appeal.
incidenteel appel cross-appeal A cross-appeal is when a party to proceedings appeals against a lower decision, but the other party has already registered an appeal.
incidenteel appellant cross-appellant A cross-appeal is a request filed by an appellee requesting that a higher court review a decision made by a lower court. The difference between an appeal and a cross-appeal is essentially arbitrary and dependent only on who filed the request for a higher court's review first. The first party to file is called the petitioner or appellant, and its request for review is an appeal. If an opposing party (called the respondent or appellee) also wishes to request review of a lower court's decision, that request is called a cross-appeal.
incidenteel appellante petitioner in the cross-appeal
incidenteel verweerder cross-respondent; respondent to the cross-appeal
incidenteel verzoeker cross-appellant
incidentele conclusie motion to dismiss for lack of jurisdiction Een door de procederende partijen in een gerechtelijke procedure ingediende uiteenzetting van hun standpunten in een incident. Een incident is een soort van procedure in een procedure, waarin bijv. eerst de vraag beantwoord dient te worden of de rechter in kwestie wel bevoegd is of waarin een van de partijen de rechter vraagt om een andere partij in vrijwaring op te roepen.Nadat de partijen in het incident hun conclusies hebben ingediend wordt eerst door de rechter een beslissing genomen voordat de oorspronkelijke procedure weer gaat lopen.
incidentele conclusie motion regarding choice of forum and stay of proceedings
Incidentele conclusie houdende exceptieve verweer tot onbevoegdheid van de rechtbank motion for the court to decline jurisdiction
incidentele conclusie houdende verzoeken tot verwijzing en aanhouding procedure submission in the procedural stage regarding choice of forum, containing applications for referral and adjournment of the proceedings
incidentele conclusie tot onbevoegdheid application challenging jurisdiction application challenging jurisdiction (3,230 results); application disputing jurisdiction (34 results); application to decline jurisdiction (30 results); request challenging jurisdiction (4 results)
incidentele conclusies motions In United States law, a motion is a procedural device to bring a limited, contested issue before a court for decision.[1] It is a request to the judge (or judges) to make a decision about the case.[1] Motions may be made at any point in administrative, criminal or civil proceedings, although that right is regulated by court rules which vary from place to place.
indeplaatsstelling substitution met de macht van indeplaatsstelling - with the power of substitution
indienen file, to Example: XYZ heeft een verweerschrift ingediend. XYZ filed a statement of defence.
ingebrekestelling default notice; formally notified of being liable Many contracts require a "default" notice before a termination notice is issued. A default notice alerts a party to the reasons why the other party believes that the party is in breach of contract. The default notice requires the party receiving it, within a stated amount of time, to take steps to remedy the identified issues on a project and / or to explain why the party is not, or is no longer, in breach of contract. The primary aim of a contractual notice regime is to provide a party in breach the opportunity to remedy the notified breach and to avoid termination. If the issues persist then default notices become part of the necessary contractual requirements for a valid termination.
inhaalrustdagen days off in lieu
inhaalrustdagen working time reduction days WTR days. Belgian term. In order to ensure that the 'maximale wekelijkse duur' is not exceeded, 'inhaalrustdagen' are introduced. Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2020 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen
inhoud contents De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht.Translation: The contents of the public instrument have been handed over and explained.
inhoud content; per se de inhoud van xyz - xyz per se
inhoudelijk thematically; the substance Example 1: 'alle onderdelen moeten inhoudelijk met elkaar verbonden worden' - 'must be thematically linked with one another'. Example 2: De xyz heeft een inhoudelijke verbinding met het xxx - the xyz is thematically linked with xxx Example 3: een inhoudelijke verbinding - intrinsically linked
inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting liable for withholding tax on dividends
inklaring inward clearance
inkoopwaarde van de omzet cost of sales
inleidende dagvaarding original writ of summons; initiating writ of summons The majority of Dutch lawsuits are initiated by serving a writ of summons. In complex cases, there may be more than one dagvaarding issued, in which case the original dagvaarding is referred to as the Inleidende Dagvaarding [Original Writ of Summons].
inschrijfkostenvergoeding tender preparation fee
inschrijver tenderer
inspanningsverplichting best-efforts obligation
instantie court The word instantie could be translated as ‘instance’ as in ‘court of first instance’ (eerste instatie) or the court of second instance.
internering involuntary commitment In België is internering een juridische veiligheidsmaatregel. De rechtbank kan deze maatregel bevelen voor personen met een psychische aandoening die een misdaad of wanbedrijf pleegden en waarvan de rechter oordeelt dat zij geen controle hadden over hun daden en bovendien een gevaar vormen voor de maatschappij. Deze strafrechtelijke interneringsmaatregel is niet te verwarren met de burgerrechtelijke gedwongen opname, waarin er geen sprake is van een misdrijf.
invullen can be implemented by
inzage: ter inzage wordt gelegd kept available for inspection This is the phrase used in the Companies Act. The phrase 'deposited for inspection' seems to appear on Dutch sites only and may be translationese.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.