Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
o. considering Abbreviation for 'overgewogen'.
o/g loan taken out Afkorting van 'opgenomen gelden'
OB other uses Abbreviation for: overige bestedingen
offerte quote; bid; offer Use 'quote' in an insurance context, when obtaining repair estimates, e.g. to repair damage to a car. In an invitation to tender or a tender document, use 'bid' or 'offer'.
officier van justitie public prosecutor
om niet at no charge Better than 'for free' in commercial contexts.
omschreven set out
omstandigheden die niet zijn te wijten aan haar schuld circumstances beyond its control
onder aftrek van minus
onder bijstandstelling wegens verkwisting dissipation
onder curatele wordt gesteld enters administration Refers to a company entering administration and the appointment of administrators (benoeming tot curator).
onderaanneming subcontracted project; subcontracted order
onderbedeling unequal division In English, not specified if the inequality is over or under.
onderbewind staan deputy has been appointed to manage the affairs
onderbouwing supporting evidence
onderbouwing van die stellingen substantiation of these arguments
onderhandelingsprocedure met bekendmaking negotiated procedure with Contract Notice Context: tendering
onderneming company
ondeugdelijk defective; of unsatisfactory quality
onjuiste of onvolledige opgave misrepresentation or omission
onrechtmatig handelen tortious inference with a non-compete agreement Tortious interference, also known as intentional interference with contractual relations, in the common law of torts, occurs when one person intentionally damages someone else's contractual or business relationships with a third party, causing economic harm. Onrechtmatig We spreken van onrechtmatigheid als iemands handelen (of nalaten) een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke keer betaamt. Onrechtmatig handelen wordt ook wel onrechtmatige daad genoemd. Vroeger stond onrechtmatig gelijk aan onwetmatig: alleen als er strijd was met een wettelijke plicht handelde iemand onrechtmatig. Sinds het arrest Lindenbaum/Cohen valt onder onrechtmatig ook het handelen in strijd met de ongeschreven rechtsnormen (hetgeen wat in het maatschappelijke verkeer betaamt). Daarom is de term onwetmatig thans beperkter dan de ruimere norm onrechtmatig. In de wet komt de term onrechtmatig op verschillende plekken terug (onrechtmatig verkregen bewijs, onrechtmatige publicatie, etc.).
onrechtmatige daad delict; wrongful act
ontbindende voorwaarde resolutive condition Context: law A resolutive condition is one which terminates the obligation when it is fulfilled. For example, if a clause in a lease contract says that the lease will terminate upon the death of the tenant, this would be a resolutive condition. An example of a resolutive condition would be as follows: “In the event Mrs Smith does not provide proof that she has resigned as a director of ABC Company by 15 March 2018 the contract will be deemed to be cancelled and be of no force or effect”
ontbinding rescission
ontbinding dissolution Dissolution of a company refers to the process of striking a company off the Company's Register where the company is still solvent.
ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap/gemeenschap van geregistreerd partnerschap distribution of marital property (between spouses/registered partners) More common to talk about 'distribution of marital property' rather than 'dissolution of marital property'.
ontslagaanvraag application for an employee's dismissal; dismissal request; dismissal application
ontslagen, van verplichtingen excuse from liability
ontslagvergunningen dismissal permits
ontvankelijk admissible
ontvankelijkheid admissibility
onverdeeldheid estate in its entirety Belgian term. Na een overlijden zal een beeld moeten worden gevormd over de nalatenschap. Wat zijn de goederen van de overledene? Welke beslissingen heeft de overledene bij leven genomen i.v.m. diens nalatenschap? Dit beeld van de nalatenschap in zijn geheel, ook wel de onverdeeldheid genaamd, zal vervolgens de basis moeten vormen van een verdeling tussen de erfgenamen. De erfgenamen kunnen immers niet verplicht worden om eindeloos deel te blijven uitmaken van een onverdeeldheid waarbinnen zij niet weten wat zij nu krijgen en waar zij nu recht op hebben. Om deze onverdeeldheid te verdelen zal dus de procedure Vereffening-Verdeling moeten gevolgd worden.
onvermogendheid loss of capacity Loss of mental capacity.
onvoldoend not sufficient XYZ heeft onvoldoende gesteld = XYZ's arguments are not sufficient (to support)
onvoorwaardelijke non-suspended
onvoorwaardelijke titel unconditional title
oordeel finds de rechtbank is van oordeel dat... = the court finds that...
oordeel, is van finds De rechtbank is dan ook van oordeel dat... The courts finds that...
oordelen to hold Zoals het Hof heeft geoordeeld in de punten 62 en 63 van het arrest FastwebC 19/13, EU:C:2014:2194) - As the Court held...
oorlogsstrafrecht law on war crimes
op de weg liggen to be logical Dus hoewel het zeker op de weg van de Staat ligt… Therefore, although it is certainly logical for the State ...
op straffe van verval with the right to .... lapsing De termijn voor het instellen van het beroep bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de betekening of de kennisgeving van de beslissing. Deze termijn wordt voorgeschreven op straffe van verval. An appeal can no longer be filed after this deadline/Your right to file an appeal lapses after this deadline.
op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet to be assessed by the court and settled according to law
opbrengstverantwoording revenue recognition
opbrengstwaarde net realisable value Field: accounting
opdracht assignment; engagement; contract Use 'assignment' or 'engagement' in contexts where a professional is being engaged to carry out a service. In procurement documents, use 'contract' in procurement documents, e.g. opdrachtvergunning - award of the contract.
opdracht: voorbehouden opdracht reserved contract Indien de overheidsinstantie bepaalt dat alleen inschrijvingen mogen worden ingediend door sociale werkplaatsen en integratiebedrijven dan wordt de opdracht als een ‘voorbehouden opdracht’ aanbesteed;
opdrachtbedrag tender amount
opdrachtdocumenten contractual documentation
opdrachtnemer contractor
openbaar ministerie public prosecutor’s department
openbare instellingen public body A 'public body' is a formally established organisation that is (at least in part) publically funded to deliver a public or government service. Een openbare instelling is een overheidsinstelling (bestuur, ministerie, instelling van openbaar nut, …) of een privaat- of publiekrechtelijke instelling die een openbare dienst verleent in het gebouw en grotendeels gefinancierd of beheerd wordt door een overheidsinstelling (school binnen het confessioneel onderwijsnet, ziekenhuis, rusthuis, ...).
openvallen van de nalatenschap opening of the succession
opgenomen recognised Latente belastingvorderingen worden opgenomen - a deferred tax asset is only recognised to the extent of the taxable temporary differences
opheffing te verlenen van verzet to grant a waiver of opposition; to waive opposition
opleggen issue (a tax bill) een aanslag opleggen - issue a tax bill
opleverdatum completion date
oplevering handover
oplevering-koper handover to the buyer
oplevering-verkoper handover to the seller
opnamestaten inspection lists
opnieuw rechtdoende in a new decision xxx verzoekt uw Gerechtshof om, opnieuw rechtdoende, zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad... xxx requests this Court of Appeal, in a new decision, provisionally enforceable as far as possible...
opnieuw rechtdoende in a new ruling
opposante party objecting to the default decision The person objecting to the default decision (verstekvonnis); petitioner in the objection to the default decision. Procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat, maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken (verstekvonnis).
oprichting incorporation
opschortende voorwaarde suspensory condition Context: law A suspensive condition suspends the rights and obligations under a contract until the condition is fulfilled.
opschortingsrecht suspend performance Het is de Leverancier niet toegestaan zich op een opschortingsrecht te beroepen = The Supplier is not permitted to suspend performance
opstalrecht right of superficies
opvatting van de Staat zou worden gevolgd following the State’s arguments; accepting the State’s arguments
opvolgende vennoot succeeding partner
Ouderdomspensioen Retirement Pension
overbedeling unequal division in their favour
overdrachtsbelasting land transaction tax
overdrager transferror
overeenkomst agreement; lease Use the word 'lease' where 'overeenkomst' refers to a 'huurovereenkomst'.
overeenkomst houdende toetreding van een nieuwe commanditaire vennoot limited partner admission agreement
overeenkomst tot opdracht contract for services An employee-employer contract is a contract *of* service. A contractor-client contract is a contract *for* services. A contract for services is a strictly business to business contract between two businesses on a buyer and supplier basis. There is no question of any employment relationship.
overeenkomst waarbij die toetreding plaatsvindt joining agreement
overgang (van aandelen) transmission (of shares) Transmission is the automatic transfer of a share for a particular legal reason.
overgewogen considering Abbreviated to: o.
overheersende zegenschap dominant influence EU Accounts Directive, 'overheersende invloed of zeggenschap' 'dominant influence or control'
overheidsrechter national court
overige other points Voor het overige = With regard to the other points
overige schulden en overlopende passiva other payables and accrued liabilities
overlater transferor Field: shares
overleggen submit in evidence
overlijdenskapitaal lump sum benefit; lump sum on death; lump sum death benefit
overlopende aktiva prepaid expenses and deferred charges Expenses that have been paid for in advance, shown on the assets side.
overlopende kruisposten accruals and deferrals
overlopende passiva accrued liabilities
overlopende passiva accrued liabilities Overlopende passiva (onderdeel van de verplichtingen op de balans; accruals) bestaan uit vooruit ontvangen of nog te betalen bedragen.
overmacht, intreden force majeure arises
overnemer transferee A person who receives property being transferred.
overzichtsarresten pilot judgments

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.