Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
s.i.r. self-insured risk
s.i.u. special investigation unit
samenvattende opmetingsstaat summary bill of quantities
sapiteur assistant consultant Lorsqu'un expert missionné par un juge pense qu'il est à la limite de ses qualifications, il peut faire appel à une personne compétente nommée dans certaines juridictions sapiteur. Le sapiteur est la personne qui sait.
schadelast paid claims
schadeleider claims manager
schadelijder claimant
schadeloos is gesteld was indemnified
schadevergoeding compensation for losses
schadevergoeding indemnity payout
schending van bedrijfsgeheimen disclosure of trade secrets
schenken gift Context: wills
schenker grantor, donor, giver Context: wills
schenking gifting Context: will
schriftelijke kennisgeving written notice of default
schriftelijke pleidooi written pleadings
schuldeisers oproepen notify creditors One of the many responsibilities of the Executor is to notify potential creditors or Beneficiaries of the death so that they have an opportunity to make their claim against the Estate. One way of doing this is to place statutory advertisements in newspapers.
schulden debts Indien de schulden hoger mochten zijn dan de baten, dan moet dit verschil uit uw eigen vermogen worden voldaan; If the debts are more than the assets, the difference must be paid for from your own assets;
schulden liabilities; debts Field: wills and probate Liabilities of the estate; debts of the estate
schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen Amounts owed to group undertakings and undertakings in which the company has a participating interest. Equity participation refers to the ownership of shares in a company or property.
schulderkenning acknowledgement of fault
schuldregeling debt repayment arrangement Een belangrijk doel van schuldhulpverlening is ervoor te zorgen dat u van uw schulden af komt. De gemeente zal daarom (samen met u) proberen om uw schulden te regelen, ook wel minnelijk traject genoemd. Dit traject start met het afsluiten van een overeenkomst. Daarna zal de gemeente kijken hoeveel u kunt aflossen aan uw schuldeisers. De gemeente zal een voorstel maken voor de schuldregeling en dit aan alle schuldeisers sturen. Als alle schuldeisers het voorstel accepteren, gaat u de schulden aflossen. Na afloop van de schuldregeling bent u van (bijna) alle schulden af. Dit heet een finale kwijting. Om te voorkomen dat u opnieuw problemen met schulden krijgt, moet de gemeente nazorg aanbieden.
schuldsanering debt restructuring Relates to court regulated debt restructuring or arrangement with creditors. Similar to IVA in UK (An individual voluntary arrangement (IVA) is a formal and legally binding agreement between you and your creditors to pay back your debts over a period of time. This means it’s approved by the court and your creditors have to stick to it.)
sociaal statuut social security status
sommatie pre-action letter Schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te komen; ingebrekestelling.
sommatiebrief pre-action letter A pre-action letter, sometimes known as a ‘letter before action’, or a ‘letter before claim’, is a formal letter notifying an individual or business that court proceedings may be brought against them.
splitsingakte deed of division
staande het huwelijk during the marriage
staat, op to maken bij staat to be assessed by the court
Staatsblad Bulletin of Acts and Decrees
Staatscourant Government Gazette
stadium phase
stand per financial position as at
statutair benoemde personeelsleden public-sector workers In de openbare sector wordt een onderscheid gemaakt tussen statutaire en contractuele personeelsleden. Als je een statutair personeelslid bent, dan ben je vast benoemd. Je moet een selectieprocedure doorlopen en slagen voor verschillende proeven om voor een statutaire aanstelling in aanmerking te komen.
statuten Articles of Association The provisions governing the running of a company. Beware of the false friend 'statutair', meaning 'relating to the Articles of Association' and not meaning 'statutory'.
stavingsstukken supporting documents
Stb. Bulletin of Acts and Decrees In het Staatsblad (de officiële naam is Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) worden alle Nederlandse wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) bekendgemaakt.
stelling argument
stelling allegation When referring to a statement of fact.
stelling position; argument When referring to a legal position or argument.
sterkmaking, bij under warranty Wat is sterkmaking? Bij sterkmaking belooft een contractspartij (sterkmaker) persoonlijk in eigen naam en voor eigen rekening aan zijn medecontractant (bedinger) dat een derde iets zal doen (artikel 1120 BW) waarbij de derde zich zal verbinden tegenover de medecontractant. Echter behoudt de derde de vrijheid om zich al dan niet te verbinden aangezien de derde zelf dit beding niet heeft onderschreven. Contractspartijen kunnen immers geen verbintenissen stipuleren tegenover derden die geen contractspartijen zijn. Het beding van sterkmaking vormt hierop een "onechte" uitzondering dat contractspartijen geen nakoming kunnen vorderen van derden van de verbintenissen uit de tussen contractspartijen gesloten overeenkomst. "Onecht" omdat de derde niet verbonden wordt maar de sterkmaker zich ertoe verbindt de verbintenis zelf te zullen nakomen als de derde de verbintenis niet zou nakomen. Art. 1120 BW bepaalt: "Niettemin kan men zich sterk maken voor een derde, door te beloven dat deze iets doen zal; behoudens schadevergoeding ten laste van hem die zich heeft sterk gemaakt of die beloofd heeft de verbintenis te zullen doen bekrachtigen, indien de derde weigert ze na te komen". De sterkmaker gaat een resultaatsverbintenis aan. De sterkmaker verbindt zich ertoe om de instemming van de derde te bekomen (resultaatsverbintenis), bijvoorbeeld bij verkoop: de sterkmaker belooft aan de verkoper dat de derde het onroerend goed zal aankopen. Indien de derde weigert zijn instemming te verlenen dan is de sterkmaker een schadevergoeding verschuldigd aan zijn medecontractant of is eventuele uitvoering in natura mogelijk. Als de derde instemt, wordt de derde met terugwerkende kracht contractspartij van bij het tijdstip van sterkmaking en verdwijnt de sterkmaker uit de rechtsband. Deze regel is slechts van suppletief recht. Er is nooit sprake van een driepartijenovereenkomst. Wat zijn de voorwaarden voor sterkmaking? Voor een geldig sterkmakingsbeding dienen de gemeenrechtelijke geldigheidsvereisten uit artikel 1108 BW vervuld te zijn (wilsovereenstemming, bekwaamheid, voorwerp, oorzaak). Een sterkmakingsbeding behoeft geen termijn binnen de welke de sterkmaker de gedane belofte moet nakomen. Desalniettemin is het noodzakelijk dat de sterkmaker de gedane belofte nakomt binnen een redelijke termijn. Voorts is de derde aansprakelijk voor de onrechtmatige daden die de sterkmaker heeft gepleegd bij de totstandkoming van de overeenkomst met de medecontractant en die inherent zijn aan de bekrachtigde rechtshandeling door de derde. Het toekomstige verbintenissenrecht? Bij inwerkingtreding van het nieuw deel verbintenissenrecht (deel 5) van het burgerlijk wetboek wordt een nieuwe formulering ingevoegd met oog op meer verduidelijking. Art. 5.109. Sterkmaking Men kan zich sterk maken door te beloven dat een derde een bepaalde prestatie zal verrichten. Weigert de derde de prestatie uit te voeren, dan is diegene die zich heeft sterk gemaakt gehouden tot herstel van de schade van de medecontractant, behoudens andersluidend beding. Heeft de sterkmaking tot voorwerp de bekrachtiging van een rechtshandeling gesloten in naam en voor rekening van een ander, dan werkt de bekrachtiging terug tot op datum van de sterkmaking, onverminderd de door derden verkregen rechten. Het huidig wetsvoorstel dateert van 3 april 2019 en voorziet de inwerkingtreding van de wet op de eerste dag van de achttiende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Wanted Law slimme modeldocumenten Anderen lazen ook Wat is een hoofdovereenkomst en wat is een bijkomende overeenkomst? Wat is "wilsovereenstemming" in het recht? Wat is een kanscontract? Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van alle nieuwste Wanted Facts, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief. Disclaimer De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Wanted Law aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Copyright Wanted Law bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanted Law.
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel Court of Arbitration for the Metal Trade and Industry
strafmatigende sentencing mitigation
strijd met goede procesorde abuse of process
stukken van het geding case documents
sub in paragraph; at paragraph
subsidiair in the alternative
subsidie financial support
surseance van betaling suspension of payments As found on the eur-lex.europa.eu website.
surséance van betaling wordt verleend entered into a voluntary arrangement with creditors Or more literally: has been granted a moratorium on payments
SV-loon taxable wage base Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt.
SZW Ministry of Social Affairs and Employment Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.