Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
garanties warranties A 'warranty' relates to the present or past and can mean an assurance, express or implied, given by the seller of goods/services, that it will be answerable for their possession of some quality attributed to them.
geactiveerd capitalised Field: accounting
gebrekkige afwerking faulty workmanship
geding proceedings
geding in hoger beroep appeal proceedings
gedingstukken briefs
gedragen consensus-based
gehoord de procureur-generaal after having taken cognisance of the advisory opinion of the Procurator General
geïntimeerde appellee De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd. This is the opposing party to an appeal. Better to use the word 'appellee', because the word respondent can then be used for the cross-appeal.
geïntimeerde en tevens incidenteel appellant respondent and cross-appellant De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd. Wanneer de geïntimeerde ook zelf in hoger beroep wil opkomen tegen het in de eerste aanleg gewezen vonnis, kan hij dat doen door de indiening van een memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel. Hij wordt dan aangeduid als geïntimeerde in principaal appel, tevens appellant in incidenteel appel. De oorspronkelijke appellant, wordt dan aangeduid als appellant in principaal appel, tevens geïntimeerde in incidenteel appel.
geïntimideerde in incidenteel appel respondent to the cross-appeal A cross-appeal is a request filed by an appellee requesting that a higher court review a decision made by a lower court. The difference between an appeal and a cross-appeal is essentially arbitrary and dependent only on who filed the request for a higher court's review first. The first party to file is called the petitioner or appellant, and its request for review is an appeal. If an opposing party (called the respondent or appellee) also wishes to request review of a lower court's decision, that request is called a cross-appeal.
geldmiddelen cash and securities
geldmiddelen resources, funds, means
gelet op in view of
gemeen recht generally prevailing civil law Gemeen recht wordt gebruikt om het algemeen geldend recht of het burgerlijk recht te benoemen. In België bestaan er heel wat wetten, wetboeken koninklijke besluiten, decreten en ordonnanties. Het Belgisch recht is nog steeds zeer vergelijkbaar met het Franse recht (napoleontisch recht).
gemeenschap community of property A marital property regime that originated in civil law jurisdictions but is now also found in some common law jurisdictions.
gemeenschap marital property 'Gemeenschap' here is the abbreviation for: huwelijksvermogensgemeenschap/gemeenschap van geregistreerd partnerschap.
gemeenschap van goederen matrimonial property regime See: The EU Matrimonial Property Regulation is 2016/1103 (matrimonial property regime (35,800 results)).
gemeenschapsverdeling division of a community of property
gemene recht jus commune Jus commune or ius commune is Latin for "common law" in certain jurisdictions. It is often used by civil law jurists to refer to those aspects of the civil law system's invariant legal principles, sometimes called "the law of the land" in English law.
gemotiveerd supported by reasons; reasoned argument; arguments provided
gemotiveerde betwisting substantiated rebuttal
geopposeerde the party being opposed in the objection to the default decision respondent in the objection to the default decision
geplaatst share subscription The Dutch uses the verb form (geplaatsts), whereas English uses the noun (share subscription for xxx shares).
Ger.W. Belgian Judicial Code Abbreviation for: Gerechtelijk Wetboek
Gerechtelijk Wetboek Belgian Judicial Code
gerechtelijke reorganisatie court restructuring Een gerechtelijke reorganisatie is een procedure om onder toezicht van een rechter de continuïteit van de gehele of een deel van de onderneming die zich in moeilijkheden bevindt, te behouden. Dit is een optie die vaak wordt toegepast wanneer een handelaar, een beoefenaar van een vrij beroep of een bedrijf zich in een toestand van staking van betaling bevindt. Het bedrijf probeert zichzelf via een procedure voor gerechtelijke reorganisatie nog een kans te geven om zijn activiteiten te kunnen voortzetten en geen werknemers te verliezen.
gerechtsdeurwaarder bailiff Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.
gerechtsdeurwaarder judicial officer
gerechtsgebouw law court
gerechtshof appellate court; court of appeal Depending on context, better to refer to this as 'court of appeal' or 'appellate court' to distinguish it from the rechtbank (lower court; court of first instance).
gerechtshof Amsterdam Amsterdam Court of Appeal
gerechtskosten legal costs gerechtskosten, aan de zijde van appellanten begroot op xxx euro (dagvaarding), xxx euro (rolrechten hoger beroep) en xxx euro (rechtsplegingsvergoeding).
geschil dispute
geschrift authenticated document Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere mate tot bewijs kan strekken, dit is zich aan het openbare vertrouwen opdringt, zodat de overheid or particulieren die ervan kennis nemen of aan wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of vanhet juridisch feit in dat geschrift vastgelegd or kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten.
gesommeerd send a default notice schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te komen; ingebrekestelling. Be careful not to use 'summons', as summons means a court demanding the appearance of someone at a court hearing.
gestanddoeningstermijn standstill period In procurement, the time period after the award of a contract has been challenged in the court, when no further action can be taken.
getuige verhoor witness statement
gevestigd te having its registered office at
gevolgschade consequential financial losses
gewaardeerd measured "measured at fair value at initial recognition"
gezag van gewijsde res judicata; claim preclusion
gezagsregister parental responsibility register
global aggregate
goede order (for reasons of) procedural fairness; natural justice and fairness
goede procesorde proper conduct of proceedings
goede procesorde due process
goede zeden public morality
grensen van de rechtsstrijd scope of the dispute
grensoverschrijdende transacties cross-border transactions
grief ground of appeal
grieven grounds of appeal
griffier court clerk
griffier clerk to the court De rechter wordt tijdens elke zitting bijgestaan door een griffier. De griffier bereidt de taken van de rechter voor door bijvoorbeeld voor de zitting het dossier samen te stellen. Tijdens de zitting noteert de griffier het verloop van de zitting en de uitspraken en zorgt hij ervoor dat alle documenten rechtsgeldig worden opgesteld. Hij verzorgt en coördineert ook de administratieve en boekhoudkundige taken in de griffie. Elke rechtbank heeft een griffie, die onder de leiding staat van een hoofdgriffier. Naargelang de omvang van de rechtbank werken er één of meerdere griffiers. Zij worden op hun beurt geholpen door administratief personeel.
griffierechten registry fees De griffierechten omvatten de rolrechten, de opstelrechten end de uigifterechten.
grond land
Grondwet Constitution
gunningscriteria award criteria Found in procurement procedures.
gunningsleidraad procurement guidelines
GV capital base Abbreviation for: garantievermogen

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.