Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
GV capital base

Abbreviation for: garantievermogen

geldmiddelen resources, funds, means
geldmiddelen cash and securities
goede procesorde due process
geding proceedings
geding in hoger beroep appeal proceedings
gedragen consensus-based
gehoord de procureur-generaal after having taken cognisance of the advisory opinion of the Procurator General
geïntimeerde appellee

De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd. This is the opposing party to an appeal. Better to use the word ‘appellee’, because the word respondent can then be used for the cross-appeal.

geïntimideerde in incidenteel appel respondent to the cross-appeal

A cross-appeal is a request filed by an appellee requesting that a higher court review a decision made by a lower court. The difference between an appeal and a cross-appeal is essentially arbitrary and dependent only on who filed the request for a higher court’s review first. The first party to file is called the petitioner or appellant, and its request for review is an appeal. If an opposing party (called the respondent or appellee) also wishes to request review of a lower court’s decision, that request is called a cross-appeal.

geïntimeerde en tevens incidenteel appellant respondent and cross-appellant

De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd.

Wanneer de geïntimeerde ook zelf in hoger beroep wil opkomen tegen het in de eerste aanleg gewezen vonnis, kan hij dat doen door de indiening van een memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel. Hij wordt dan aangeduid als geïntimeerde in principaal appel, tevens appellant in incidenteel appel. De oorspronkelijke appellant, wordt dan aangeduid als appellant in principaal appel, tevens geïntimeerde in incidenteel appel.

gemeenschap van goederen matrimonial property regime

See: The EU Matrimonial Property Regulation is 2016/1103 (matrimonial property regime (35,800 results)).

gemotiveerd supported by reasons; reasoned argument; arguments provided
gerechtsdeurwaarder bailiff

Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.

gerechtshof appellate court; court of appeal

Depending on context, better to refer to this as ‘court of appeal’ or ‘appellate court’ to distinguish it from the rechtbank (lower court; court of first instance).

gerechtshof Amsterdam Amsterdam Court of Appeal
gevestigd te having its registered office at
gedingstukken briefs
gelet op in view of
gemene recht jus commune

Jus commune or ius commune is Latin for “common law” in certain jurisdictions. It is often used by civil law jurists to refer to those aspects of the civil law system’s invariant legal principles, sometimes called “the law of the land” in English law.

geopposeerde the party being opposed in the objection to the default decision

respondent in the objection to the default decision

Gerechtelijk Wetboek Judicial Code
gerechtsgebouw law court
geschil dispute
gesommeerd send a default notice

schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn een wettelijke of contractuele verplichting na te komen; ingebrekestelling. Be careful not to use ‘summons’, as summons means a court demanding the appearance of someone at a court hearing.

gevolgschade consequential financial losses
gezag van gewijsde res judicata; claim preclusion
global aggregate
goede procesorde proper conduct of proceedings
goede zeden public morality
grensoverschrijdende transacties cross-border transactions
grensen van de rechtsstrijd scope of the dispute
grief ground of appeal
grieven grounds of appeal
griffier court clerk
Grondwet Constitution
gunningscriteria award criteria

Found in procurement procedures.

gunningsleidraad procurement guidelines

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.