Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
e.r. deductible Abbreviation for: eigen risico
E101 verklaring E101 certificate
echtgenote wife
economisch meeste voordelige aanbieding moest economically advantageous tender; MEAT
EDV workers whose contract ends during sickness Werknemers waarvan het dienstverband is beëindigd (EDV’ers) (Eindedienstverbanders). Met eindedienstverbanders worden werknemers bedoeld met een tijdelijk contract, die tijdens de contractperiode ziek zijn geworden en van wie het contract stopt tijdens ziekte; deze werknemers gaan dus ziek uit dienst.
eenzijdige expertise single expert report In an insurance context.
eerste instantie court of first instance
eerste verwerking initial recognition Accounting term.
eigen risico deductible Abbreviation: e.r.
eigendom ownership
eigendomsvoorbehoud, onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken reserved goods
eigenrisicodrager bears the risk for occupational sickness Eigenrisicodragerschap betekent dat u er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U kiest ervoor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers.
eigenrisicodragerschap employer-assumed risk for continued payment of wages Eigenrisicodragerschap betekent dat u er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers voor wie u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U betaalt minder aan arbeidsongeschiktheidspremies.
eigenschappen en gebruiksmogelijkheden features and functioning
eindarrest final judgment
einddatum maturity date In insurance contexts.
eindejaarsuitkering/OOP year-end benefit supporting staff Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) ontvangt daarnaast een extra eindejaarsuitkering.
eindheffing final balancing tax An amount of tax levied at the end of the tax year to account for anything owed.
eis in reconventie counterclaim Counterclaim filed by the defendant in response to the 'conclusive van eis'.
eiser tot cassatie appellant in cassation
enige erfgenaam sole heir; sole and only heir 'Sole and only heir' appears often.
enkelvoudig onderhands request for quotation from a single company Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.
ERD-ZW own-risk bearer under the Sickness Benefits Act (ZW) Eigenrisicodrager Ziektewet = Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan bent u verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering en de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers voor de eerste twee jaren verzuim. You can opt to play the role of own-risk bearer for the Partially Disabled Workers Act (WGA) (an element of the Income according to Work Capacity Act (WIA)) and own-risk bearer for the Sickness Benefits Act (ZW).
erfbelasting inheritance tax
erfdienstbaarheden easements
erfgenamen (wills) beneficaries
erflater testator
erfmaking legacy 1) Legaat 2) Nalaten van erfgenamen
erfpacht leasehold
erfpachtvoorwaarden ground lease conditions
Europees Onderzoeksbevel European Investigation Order
eventual potential Looks like ‘eventual’ in English. The meaning of ‘eventual’ is that something will happen after a long period of time as a consequence of something else. Therefore, in English ‘eventual’ means that the consequence is a foregone conclusion, which is the exact opposite of what ‘eventuell’ means in Dutch. A better translation would be ‘potential’ if you want to stress the point or just ‘any’, which covers ‘any eventuality’.
EVOS
expeditierecht enforceable copy fee Het expeditierecht vertegenwoordigt de kost om op basis van het origneel van het vonnis een uitgift (grosse of expedetie) af te leveren, zijnde een titel, dus een officieel document waarmee het vonnis gdwongen kan worden uitgevoerd.
expertise expert investigation; expert visit In an insurance context.
exploot writ of summons

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.