Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
eindejaarsuitkering/OOP year-end benefit supporting staff

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) ontvangt daarnaast een extra eindejaarsuitkering.

eventual potential

Looks like ‘eventual’ in English. The meaning of ‘eventual’ is that something will happen after a long period of time as a consequence of something else. Therefore, in English ‘eventual’ means that the consequence is a foregone conclusion, which is the exact opposite of what ‘eventuell’ means in Dutch. A better translation would be ‘potential’ if you want to stress the point or just ‘any’, which covers ‘any eventuality’.

enkelvoudig onderhands request for quotation from a single company

Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt de opdracht gegund aan één partij die op basis van objectieve criteria geselecteerd is om een offerte in te dienen.

eindheffing final balancing tax

An amount of tax levied at the end of the tax year to account for anything owed.

Europees Onderzoeksbevel European Investigation Order
EVOS
erfpachtvoorwaarden ground lease conditions
erflater testator
eigenschappen en gebruiksmogelijkheden features and functioning
E101 verklaring E101 certificate
echtgenote wife
economisch meeste voordelige aanbieding moest economically advantageous tender; MEAT
EDV workers whose contract ends during sickness

Werknemers waarvan het dienstverband is beëindigd (EDV’ers) (Eindedienstverbanders). Met eindedienstverbanders worden werknemers bedoeld met een tijdelijk contract, die tijdens de contractperiode ziek zijn geworden en van wie het contract stopt tijdens ziekte; deze werknemers gaan dus ziek uit dienst.

eenzijdige expertise single expert report

In an insurance context.

eerste instantie court of first instance
eigendom ownership
eigenrisicodrager bears the risk for occupational sickness

Eigenrisicodragerschap betekent dat u er als werkgever voor kiest om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waar u de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet (meer) voor heeft. U neemt dan de rol van UWV voor een groot deel over. U kiest ervoor om grip op het verzuim te houden en invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van de (ex-)werknemers.

eindarrest final judgment
einddatum maturity date

In insurance contexts.

eis in reconventie counterclaim

Counterclaim filed by the defendant in response to the ‘conclusive van eis’.

eiser tot cassatie appellant in cassation
enige erfgenaam sole heir; sole and only heir

‘Sole and only heir’ appears often.

e.r. deductible

Abbreviation for: eigen risico

ERD-ZW own-risk bearer under the Sickness Benefits Act (ZW)

Eigenrisicodrager Ziektewet = Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan bent u verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering en de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers voor de eerste twee jaren verzuim. You can opt to play the role of own-risk bearer for the Partially Disabled Workers Act (WGA) (an element of the Income according to Work Capacity Act (WIA)) and own-risk bearer for the Sickness Benefits Act (ZW).

erfdienstbaarheden easements
erfmaking legacy

1) Legaat 2) Nalaten van erfgenamen

erfpacht leasehold
eigen risico deductible

Abbreviation: e.r.

executoriaal beslag attachment/seizure in exectuion; seizure under foreclosure; execuroty seizure; executory attachment

Bij beslag wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is in de praktijk beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Is de procedure afgerond en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag.

executoriaal beslag garnishee order

wanneer executorial beslag wordt gelegd – if a garnishee order is issued for … EU Lex gives it as: ‘garnishee order’ (a garnishee order is served….)

expertise expert investigation; expert visit

In an insurance context.

exploot writ of summons

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.