Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
mondelinge pleidooi oral pleadings
memorie van grieven statement of appeal
MvG statement of appeal

Abbreviation for Memorie van Grieven.

MvA response to the appeal

Abbreviation for Memorie van Antwoord

memorie van antwoord Statement of Defence; response to the appeal
maatschappelijk kapitaal authorised capital
maatschappelijk onderneming social enterprise
maker van een legaat testator, bequeather
materieel recht substantive law
medeling notification of loss
Mediatorsfederatie Nederland Netherlands Mediation Federation
meer subsidiar further in the alternative
meervoudige kamer bench of judges; panel of judges; multi-judge chamber

A judicial panel is a set of judges who sit together to hear a cause of action, most frequently an appeal from a ruling of a trial court judge. Panels are used in contrast to single-judge appeals, and en banc hearings, which involves all of the judges of that court.

meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel additional works executed by written order
meesterclausule a principal whose name will be given in due time

handelend voor of namens een nader te noement meester – acting for or on behalf of a principal whose name will be given in due time (A. Van Den End, Juridisch Lexicon)

melding claim notification

In an insurance context.

memorie van antwoord in incidenteel appel defence to the cross-appeal
memorie van grieven statement of appeal
memorie van grieven in incidenteel appel statement of cross-appeal
memorie van toelichting explanatory memorandum

The explanatory memorandum is an explanatory document attached to a bill before it is enacted.

mentor personal welfare deputyship

Beware this false friend. This is not a mentor, but a personal welfare deputy appointed to look after the personal welfare affairs of someone deemed unable to look after their own affairs.

met algemene stemmen unanimously
met conclusie relief sought

At the end of a court submission setting out what legal relief is being requested.

met conclusie relief sought

Eiser concludeert dat verweerder moet worden veroordeeld tot betaling van € 10.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf [datum] tot aan de dag der algehele voldoening, kosten rechtens. The claimant request that the defendant is ordered to pay EUR 10,000, plus statutory interest dating from the date of complete satisfaction, costs to be determined by the court.

met noot van comment by
ministerieel besluit ministerial decree
ministeriële regeling ministerial order
minuren deficit hours
minuut single original

DEZE AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden… THIS DEED, drawn up in a single original, was executed…
Explanation: Een notaris kan afschriften afgeven van originele documenten. Een afschrift is dan wel een echte kopie dan wel een schriftelijke en letterlijke weergave van de gehele inhoud van het origineel.
Bij een afschrift van een notariële akte, wordt eigenlijk altijd gewerkt met zo’n schriftelijke en letterlijke weergave en niet met een echte kopie. Het originele, door de partijen en de notaris ondertekende, exemplaar – de minuut akte – blijft bij de notaris in bewaring. Hij mag deze niet uit handen geven.
Hoewel een gewone kopie in alle gevallen ook mogelijk is, heeft een door de notaris gemaakt afschrift meer bewijskracht. De notaris verklaart op de laatste pagina van het afschrift dat het een afschrift is en zet daarna zelf zijn handtekening en ambtsstempel. Een afschrift is herkenbaar aan de woorden “uitgegeven voor afschrift”.
Bij een afschrift van een notariële akte verklaart de notaris ook dat het originele stuk door hem en de partijen is getekend.

misleiding misrepresentation
m.l.r. major loss report

In an insurance context.

m.n. comment by

Abbreviation for ‘met noot van’.

mr. meester; Master of Laws; Mistress of Laws; LLB

mr. indicates an academic title gained from studying for a law degree. Either write out ‘meester’ in full, or use the Dutch abbreviation mr, or place ‘Master of Law’ or ‘Mistress of Law’ after the name. Or add LLB after the name.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.