Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
l.a.e. legal adjustment expense In an insurance context.
l.l. liability limit In an insurance context.
langlopende schulden long-term debts
last mandate Example: last en volmacht geven Translation: to give a mandate and power of attorney
last directions krachtens daartoe verleende last van = by virtue of directions given for this purpose by
last onder dwangsom penalty warning Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een dwangsom is dus géén boete en is ook als preventiemiddel een mogelijkheid wanneer er een onrechtmatige situatie dreigt. De dwangsom houdt in dat een bepaalde overtreding niet meer mag worden begaan of moet worden beëindigd. Wordt dat niet gedaan, dan wordt per tijdseenheid (bijvoorbeeld per dag), per afzonderlijke overtreding of in één keer een bedrag verbeurd verklaard. De overtreder moet dit bedrag betalen wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden van de last onder dwangsom.
lastgever mandatory; principal; attorney The person granting the power of attorney.
latente belastingvordering deferred tax asset Wat is een latente belastingvordering? Dit is een mogelijk toekomstige vordering op de fiscus. Deferred tax assets are items that may be used for tax relief purposes in the future. Usually, it means that your business has overpaid tax or has paid tax in advance, so it can expect to recoup that money later.
legaat specific gift A 'legaat' is a 'specific gift' that is described in the will. The word 'gift' is preferable to 'legacy' or 'devise' as there is no need to make a distinction between real property and other property (chattels).
legaat specific legacy een legaat maken aan = to leave/bequeath a specific legacy to. A specific legacy (or specific bequest) is a testamentary gift of a precisely identifiable object, distinguished from all other things of the same kind — such as, a gift of a particular piece of jewellery.
legaten legacies
legateren bequeathe
legitimarissen legal heirs
levering delivery The term 'levering' can mean the physical transportation of goods which are then handed over by the seller to the buyer. This is called "actuaal delivery" as well as "physical delivery".
levering supply The term levering can mean 'supply' in the context of supplying goods and services. In this context, the 'supply' is thought of in abstract terms, rather than the actual physical handover (delivery).
levering transfer of ownership Voor onroerende zaken en andere registergoederen vereist de wet dat de levering geschiedt per notariële akte en inschrijving van die akte in de daartoe bestemde openbare registers (art. 3:89 lid 1 en 4 BW). Voor de levering van registergoederen geldt dat op het moment van leveren (de inschrijving van de akte in het openbaar register) tevens de overige twee eisen van eigendomsoverdracht moeten gelden: een geldige titel en beschikkingsbevoegdheid. In tegenstelling tot de levering van roerende zaken, niet-registergoederen kan er dus geen sprake zijn van bezitsverschaffing door een onbevoegde.
levertijd delivery date
LH kort payroll tax credit LH kort Je hebt aangegeven of de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast. Deze korting kun je maar bij één werkgever aangeven. Heb je meerdere baantjes? Dan heb je (als het goed is) slechts op één loonstrook een J staan.
lichamelijke schade bodily injury
lijfrenteovereenkomsten retirement annuity policies Lijfrentecontract, dit is een stamrechtovereenkomst of lijfrenteovereenkomst. De ondernemer in de IB sfeer brengt zijn onderneming ruisend in bij de BV. Hij bedingt een lijfrente. Deze zal uit gaan keren als hij een bepaalde leeftijd bereikt. De uitkering is afhankelijk van het bedrag dat in die tussenliggende tijd is opgebouwd met de rente. Een groot geldbedrag wordt ingebracht in een BV. Doel is om het later uit te kunnen keren als pensioen of oudedagsvoorziening. Bij de oprichting of storting moet dan een stamrechtovereenkomst opgesteld.
liquidatietarief legal fee rates table
liquidatietarief table of fees for legal work
liquide middelen cash and cash equivalents
liquiditeitsratio liquidity ratio Liquidity ratios are an important class of financial metrics used to determine a debtor's ability to pay off current debt obligations without raising external capital.
loon: heffingsplichtig loon taxable pay
loonkosten employee wages Claim for your employee’s wages through the Coronavirus Job Retention Scheme.
loonsom wage bill
Lunch bijtelling Taxable benefit-in-kind of company lunches

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.