Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
uitvoering van de werken execution of the works

execution of the works – 18,800,000 Google results
execution of your works – 57 results

uitgifte document issuance

Referring to the copy of a document that can be used for official purposes, e.g. official copy of a judgment.

uitkeringen dividends

In articles of association about appropriation of profit and determining the dividend.

uitbouw dismantling
uitbouw/inbouw fitting/dismantling
uitgegeven voor afschrift issued as an enforceable copy

Een notaris kan afschriften afgeven van originele documenten. Een afschrift is dan wel een echte kopie dan wel een schriftelijke en letterlijke weergave van de gehele inhoud van het origineel.
Bij een afschrift van een notariële akte, wordt eigenlijk altijd gewerkt met zo’n schriftelijke en letterlijke weergave en niet met een echte kopie. Het originele, door de partijen en de notaris ondertekende, exemplaar – de minuut akte – blijft bij de notaris in bewaring. Hij mag deze niet uit handen geven.
Hoewel een gewone kopie in alle gevallen ook mogelijk is, heeft een door de notaris gemaakt afschrift meer bewijskracht. De notaris verklaart op de laatste pagina van het afschrift dat het een afschrift is en zet daarna zelf zijn handtekening en ambtsstempel. Een afschrift is herkenbaar aan de woorden “uitgegeven voor afschrift”.
Bij een afschrift van een notariële akte verklaart de notaris ook dat het originele stuk door hem en de partijen is getekend.

uitgifte issuance

Referring to the issuance of shares.

uitlegging van overeenkomst contract interpretation
uitnodiging tot het indienen van een offerte call for tender; invitation to tender
uitspraak decision; verdict

‘Decision’ can be used for any appealing ruling of a court. Use ‘verdict’ for a decision given by a jury.

uitvoerbaar bij voorraad enforceable, notwithstanding appeal

enforceable, notwithstanding appeal (96 results); subject to appeal (29,100,000 results); notwithstanding appeal (9,020 results)

uitvoering execution; implementation
uitvoering van de opdracht contract performance

No ‘execution of the contract’ as this could refer to ‘execution’ in the meaning of legally signing.

uitvoering van het arbitrale vonnis enforcement of an arbitral award
uitwinning van een pand enforcement of a pledge
uitzendbeding temping clause
uitzendtoelage secondment allowance
UWV Dutch Social Security Agency

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.