Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
UAV Uniforme Administratieve Voorwaarden Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).
uitbouw dismantling
uitbouw/inbouw fitting/dismantling
uiteindelijke aflossingswaarde final payment amount uiteindelijke aflossingswaarde
uitgangspunten starting points The term 'starting points' is a typical phrase used by judges in judgments.
uitgegeven voor afschrift issued as an enforceable copy Een notaris kan afschriften afgeven van originele documenten. Een afschrift is dan wel een echte kopie dan wel een schriftelijke en letterlijke weergave van de gehele inhoud van het origineel. Bij een afschrift van een notariële akte, wordt eigenlijk altijd gewerkt met zo'n schriftelijke en letterlijke weergave en niet met een echte kopie. Het originele, door de partijen en de notaris ondertekende, exemplaar - de minuut akte - blijft bij de notaris in bewaring. Hij mag deze niet uit handen geven. Hoewel een gewone kopie in alle gevallen ook mogelijk is, heeft een door de notaris gemaakt afschrift meer bewijskracht. De notaris verklaart op de laatste pagina van het afschrift dat het een afschrift is en zet daarna zelf zijn handtekening en ambtsstempel. Een afschrift is herkenbaar aan de woorden "uitgegeven voor afschrift". Bij een afschrift van een notariële akte verklaart de notaris ook dat het originele stuk door hem en de partijen is getekend.
uitgifte issuance Referring to the issuance of shares.
uitgifte document issuance Referring to the copy of a document that can be used for official purposes, e.g. official copy of a judgment.
uitkeringen dividends In articles of association about appropriation of profit and determining the dividend.
uitlegging van overeenkomst contract interpretation
uitnodiging tot het indienen van een offerte call for tender; invitation to tender
uitspraak decision; verdict 'Decision' can be used for any appealing ruling of a court. Use 'verdict' for a decision given by a jury.
uittredende vennoot retiring partner; withdrawing partner; outgoing partner The term 'retiring partner' is preferred, because this fits in with 'uittreding' which can be translated as 'retirement'. The term 'withdrawing partner' is also good, but it could be confusing if there are 'withdrawals' meaning money taken from an account. In the same way 'retiring'/'retirement' could be confusing if there is 'retirement' e.g. on reaching a certain age.
uittreding withdrawal from a partnership
uitvoerbaar bij voorraad enforceable, notwithstanding appeal enforceable, notwithstanding appeal (96 results); subject to appeal (29,100,000 results); notwithstanding appeal (9,020 results)
uitvoering execution; implementation
uitvoering van de opdracht contract performance No 'execution of the contract' as this could refer to 'execution' in the meaning of legally signing.
uitvoering van de werken execution of the works execution of the works - 18,800,000 Google results execution of your works - 57 results
uitvoering van het arbitrale vonnis enforcement of an arbitral award
uitwinning van een pand enforcement of a pledge
uitzendbeding temping clause
uitzendtoelage secondment allowance
Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 Uniform Administrative Conditions for the Execution of Works 2012 Abbreviaton: UAV Uniform Administrative Conditions for the Execution of Works 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012))
UWV Dutch Social Security Agency UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2022 DUTCHLINK. All Rights Reserved.