Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
technische en beroepsbekwaamheid technical and professional ability

EU Procurement

technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid technical competence and professional competence

Found in European tenders.

tussenarrest interim order
tegen vergoeding of om niet whether or not for a consideration
toedeling uit een gemeenschap division of a community of property
ter terechtzitting in hoger beroep at the hearing on appeal
terreininrichtingstekeningen site layout drawings
transportdatum date of transfer
technische omschrijving technical description
turnkey realisatie overeenkomst turnkey realisation contract
tekencommissie signing commission

Field: insurance

te bepalen premies monthly contributions
t.a.p. id.

Abbreviation for: ter aangehaalde plaatse

tardief belated
te huur leased premises; leased property

The word ‘property’ might be misleading if it appears to indicate a building in its entirety.

te onderzoeken to be determined
te weinig oog heeft has failed to adequately consider
te weten in particular

Abbreviation: t.w.

tegemoetkoming financial support; financial help
tegenpartij third party

Use ‘third party’ in an insurance context to indicate that party that is not party to the insurance policy.

tegenpartij third party
tegensprakelijke expertise joint expert investigation

An investigation into a claim, where both parties appoint an expert, unlike an ‘eenzijdige expertise’, when only one party appoints an expert.

tegenvordering counterclaim
tekort schoot be in breach of contract
tekortkoming breach of contract
ten deze handelend acting in this matter
ten onrechte vond de rechtbank… the district court erred in finding…
ten overvloede noting by the way
ter aangehaalde plaatse id.

Abbreviated for: t.a.p.

terechtzitting session

court session

termijn deadline; time limit
testateur testator

Testator: a person who makes a will or gives a legacy.

tijdelijke handelsvennootschap temporary joint venture
toegedeeld distributed

In a will, ‘toegedeeld alle tot mijn nalatenschap behorende zaken…’ distribute all items belonging to my estate…’

toegevoegd gerechtsdeurwaarder junior bailiff

Na het eerste jaar werken in de praktijk, wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, toegevoegd gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder.

toepassingsgebied scope
toevoeging granting of Legal Aid

Wat is een toevoeging?
Gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand noemen we een toevoeging. Als u een toevoeging krijgt, betaalt de overheid een deel van de kosten voor de mediator of advocaat. Het andere deel betaalt u zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen is, hoe minder eigen bijdrage u hoeft te betalen.

toewijzen allow

To allow a claim.

tot boedelafstand overgaat presents a request for suspension of payment
totale omzetverlies total lost sales
t.p. third party

Abbreviation for: tegenpartij. Use ‘third party’ in an insurance context.

Tractatenblad Collection of treaties and conventions
Trb Collection of treaties and conventions
tussenarrest interim judgment
tussenvonnis interim award

In the context of arbitration, an interim or partial award means an award that decides some but not all of the issues in dispute between the parties – the award is ‘partial’ because it decides some but not all of the substantive issues in an arbitration. Such an award is sometimes described as an ‘interim’ award’.

tussenvonnis interim decision

In the context of legal proceedings, interlocutory is a legal term which can refer to an order, sentence, decree, or judgment, given in an intermediate stage between the commencement and termination of a cause of action, used to provide a temporary or provisional decision on an issue. Preferable to use ‘decision’ for ‘vonnis’, as ‘judgment’ refers to a court’s final determination of the rights and obligations of the parties.

tweeconclusieregel ban on submitting additional claims

Op grond van de tweeconclusieregel (ook wel aangeduid als de “in beginsel strakke regel”) dienen appellant en geïntimeerde in hoger beroep hun grieven en verweren in beginsel volledig in de memorie van grieven respectievelijk de memorie van antwoord op te nemen. De mogelijkheid tot het wijzigen of aanvullen van feitelijke en juridische stellingen is daarmee in beginsel beperkt.

tweetrapsmaking fideicommissum
tweetrapsmaking fideicommissum
t.w. in particular

Abbreviation for: te weten

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2021 DUTCHLINK. All Rights Reserved.