Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
Raad van Arbitrage voor de Bouw Court of Arbitration for the Building Industry in the Netherlands
rechtbank district court; court of first instance

Preferable to use ‘district court’, rather than ‘court’ on its own, to differentiate it from the appellate courts, etc. The Netherlands is divided into eleven districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

rechtbank van eerste aanleg court of first instance
rechtbank van koophandel commercial court
rechtsbetrekking legal relationship
rechtsbijstand legal assistance
rechtsgebied area of law; practice area

If rechtsgebied is used to categorise a type of decision given by a court, then ‘area of law’ is more appropriate; to categorise the area of law that a legal firm specialises in, then ‘practice area’ is more appropriate.

rechtshandeling transaction
rechtsstrijd dispute
rechtsoverweging consideration/paragraph
rechtsvraag in geschil disputed legal issue
regres recovery
Rijk European territory of the Kingdom of the Netherlands
r.o. consideration/paragraph

Abbreviation for ‘rechtsoverweging’

rolbeslissing decison at the case management hearing

Een rolzitting is een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig. Tijdens de rolzitting wordt de dagvaarding vluchtig beoordeeld en kijkt de rechter of er door de gedaagde partij juist is gereageerd.
De kantonrechter bepaalt na de rolzitting het verloop van de procedure. De eisende partij wordt meestal in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het verhaal van de gedaagde partij. De gedaagde partij wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Gebruikelijk is het dat hierna een hoorzitting wordt gepland waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

rolraadsheer judge in charge of the Supreme Court’s list of cases
rolzitting case management hearing

Een rolzitting is een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig. Tijdens de rolzitting wordt de dagvaarding vluchtig beoordeeld en kijkt de rechter of er door de gedaagde partij juist is gereageerd.
De kantonrechter bepaalt na de rolzitting het verloop van de procedure. De eisende partij wordt meestal in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het verhaal van de gedaagde partij. De gedaagde partij wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Gebruikelijk is het dat hierna een hoorzitting wordt gepland waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.