Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
ontslagvergunningen dismissal permits
o. considering

Abbreviation for ‘overgewogen’.

offerte bid; offer

Procurement terminology.

offerte quote; bid; offer

Use ‘quote’ in an insurance context, when obtaining repair estimates, e.g. to repair damage to a car. In an invitation to tender or a tender document, use ‘bid’ or ‘offer’.

officier van justitie public prosecutor
omschreven set out
onderaanneming subcontracted project; subcontracted order
onder aftrek van minus
onderbouwing van die stellingen substantiation of these arguments
onderhandelingsprocedure met bekendmaking negotiated procedure with Contract Notice

Context: tendering

onderneming company
ondeugdelijk defective; of unsatisfactory quality
onrechtmatige daad delict; wrongful act
ontbinding rescission
ontslagaanvraag application for an employee's dismissal
ontvankelijk admissible
ontvankelijkheid admissibility
oordelen to hold

Zoals het Hof heeft geoordeeld in de punten 62 en 63 van het arrest FastwebC 19/13, EU:C:2014:2194) – As the Court held…

op de weg liggen to be logical

Dus hoewel het zeker op de weg van de Staat ligt… Therefore, although it is certainly logical for the State …

op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet to be assessed by the court and settled according to law
opdracht assignment; engagement; contract

Use ‘assignment’ or ‘engagement’ in contexts where a professional is being engaged to carry out a service. use ‘contract’ in procurement documents, e.g. opdrachtvergunning – award of the contract.

opdracht contract; assignment

In procurement documents, use ‘contract’. Otherwise, ‘assignment’.

opdrachtbedrag tender amount
opdrachtdocumenten contractual documentation
opdrachtnemer contractor
openbaar ministerie public prosecutor’s department
openbare instellingen public body

A ‘public body’ is a formally established organisation that is (at least in part) publically funded to deliver a public or government service. Een openbare instelling is een overheidsinstelling (bestuur, ministerie, instelling van openbaar nut, …) of een privaat- of publiekrechtelijke instelling die een openbare dienst verleent in het gebouw en grotendeels gefinancierd of beheerd wordt door een overheidsinstelling (school binnen het confessioneel onderwijsnet, ziekenhuis, rusthuis, …).

opnieuw rechtdoende in a new decision

xxx verzoekt uw Gerechtshof om, opnieuw rechtdoende, zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad… xxx requests this Court of Appeal, in a new decision, provisionally enforceable as far as possible…

opposante party objecting to the default decision

The person objecting to the default decision (verstekvonnis); petitioner in the objection to the default decision. Procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat, maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken (verstekvonnis).

oprichting incorporation
opstalrecht right of superficies
opvatting van de Staat zou worden gevolgd following the State’s arguments; accepting the State’s arguments
Ouderdomspensioen Retirement Pension
overeenkomst agreement; lease

Use the word ‘lease’ where ‘overeenkomst’ refers to a ‘huurovereenkomst’.

overgewogen considering

Abbreviated to: o.

overleggen submit in evidence
overeenkomst tot opdracht contract for services

An employee-employer contract is a contract *of* service. A contractor-client contract is a contract *for* services. A contract for services is a strictly business to business contract between two businesses on a buyer and supplier basis. There is no question of any employment relationship.

overzichtsarresten pilot judgments

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.