Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
aanbod bid

In the context of tenders, the bid is a formal proposal to deliver goods or services at a specified price.

aanbod bid; offer

In procurement proceedings, the words ‘bid’ and ‘offer’ both occur, but ‘bid’ appears more frequently.

aanbestedende overheid contracting authority
aandeelhouder shareholder
aangevoerde klachten complaints raised on appeal
aannemelijk make a reasonable case
aangezien given
aansprakelijkheid verzekering bedrijf business liability insurance
akte van bewaargeving deed of deposit of will

Van Den End gives this as either ‘instrument of deposit’ or ‘deed of deposit’. The term ‘instrument of deposit’ is largely used in a financial field, as in a Negotiable Instrument of Deposit. The full title is “akte van bewaargeving van een onderhandse akte bevattend een uiterste wil”.

aanhangig pending
aanhef (van een wetsartikel) introductory phrase (of a legal provision)
aankondiging contract notice
aanmaning reminder
aanneming contracted project; subcontracted order; contracted orders
aanvangen commence

Prefer ‘commence’ rather than ‘start’ in legal texts.

aanvulling en toelichting additional clarifications
ADV-dagen TOIL days

Time Off In Lieu – Voor adv-dagen werkt een werknemer méér dan zijn afgesproken arbeidsduur. Hij krijgt hiervoor een aantal extra vrije dagen terug.

afdeling division

The afdeling is the category into which a court fall, e.g. criminal division, civil division, etc. For example, Afdeling: Civiel recht, translated as Civil law division.

afrekening invoice
afstammelingen descendants
afstammeling descendant
akte deed; public instrument
akte houdende afstand van instantie notice of proposed discontinuance of proceedings
akte houdende wijziging eis, tevens houdende aanvullende producties document containing change of claim, and also containing supplementary exhibits
akte houdende vermeerdering en wijziging eis document containing increase and change of claim; motion on the increase and change of claim
akte overlegging producties document containing exhibits
akte uitlating statement of comments

Een akte uitlating is een nadere uitleg over de stukken van de wederpartij in een gerechtelijke procedure na de comparitie of na repliek, dupliek of getuigenverhoor e.d.

akte wijziging van eis motion for change of claim
afdeling privaatrecht Private-law Division
afdeling civiel recht civil law division
afgewaardeerde vorderingen written-down claims
akte eisvermeerdering motion for increase of claim
akte houdende eisvermeerdering tevens akte overlegging producties tevens akte overlegging nadere producties motion on increase of the claim and the document containing exhibits and the document containing further exhibits
algemene maatregel van bestuur general administrative regulation
Algemene Wet Bestuursrecht Basic Administrative Law
ambtshalve ex officio; of its own motion
AO occupational accident

Abbreviation for: arbeidsongeval

appartementsrecht apartment right
appel appeal
appellant appellant

An appellant is a person who applies to a higher court for a reversal of the decision of a lower court. De eiser in appel (hoger beroep) wordt “appellant” genoemd en de verweerder in appel wordt “geïntimeerde” genoemd.

appeldagvaarding notice of appeal
arbeidshof labour court
arbeidskracht worker
arbeidsongeval occupational accident

Abbreviation: AO

arbeidsrechtbank labour tribunal
arbiter arbitrator
arbitraal college arbitral tribunal
arbitraal vonnis arbitral award
argumentatie arguments
arrest judgment; judgment on appeal

Een arrest is een rechterlijke uitspraak van een hoger rechtscollege op het niveau van het rechtsgebied (Hoven van Beroep en Arbeidshoven), de provincie (Hoven van Assisen), op het niveau van de federale overheid (Hof van Cassatie, Raad van State, Arbitragehof) of op international niveau (bv. Hof van de rechten van de mens).

arrondissement judicial district

The Netherlands is divided into eleven judicial districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

arrondissementsparket office of the public prosecutor of a judicial district

The Netherlands is divided into eleven judicial districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

arrondissementsrechtbank district court; court of first instance

The Netherlands is divided into eleven districts [arrondissementen], each having its own District Court [Rechtbank]. In principle, all civil cases at first instance [aan eerste aanleg] are brought before one of these 11 district courts.

artikel Article/article

Use a capital ‘A’ when referring to an Act; lower case ‘a’ when referring to a contractual clause.

a.v.b. business liability insurance

Abbreviation for: aaansprakelijkheid verzekering bedrijf

avocat a la cour avocat a la cour

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.