Glossary

Search for glossary terms
Dutch Term English Term Definition
aanbestedende overheid contracting authority
aanvullen enter the details
afspiegeling maintenance of the age ratios

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat je als werkgever je personeelsbestand bij bedrijfseconomisch ontslag zodanig laat inkrimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft.

datum in dienst employment start date
einddatum maturity date

In insurance contexts.

hbo-opleiding graduate; have a degree in...

Bachelor’s degree awarded to graduates of bachelor’s programmes at universities of applied sciences in the Netherlands. More generally in job descriptions, etc. ‘graduate’ is fine.

hoofdvervaldag policy anniversary
jaarrente insured sum

Het verzekerde bedrag – ook wel jaarrente genoemd – van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het bedrag waarop uw eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering zal worden gebaseerd.

kapitaal bij overlijden death benefit

capital sum payable on the death of the insured

nader aangevuld worden further expanded on

Email – info@dutchlink.co.uk
Phone – Elizabeth +44 (0)7923 482112 | Marion +44 (0)7919 593932

Copyright © 2020 DUTCHLINK. All Rights Reserved.